Begränsad klimatpåverkan. Illustration: Tobias Flygar. Frisk luft. Illustration: Tobias Flygar. Bara naturlig försurning. Illustration: Tobias Flygar. Giftfri miljö. Illustration: Tobias Flygar.
Skyddande ozonskikt. Illustration: Tobias Flygar. Säker strålmiljö. Illustration: Tobias Flygar. Ingen övergödning. Illustration: Tobias Flygar. Levande sjöar och vattendrag. Illustration: Tobias Flygar.
Grundvatten av god kvalitet. Illustration: Tobias Flygar. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Illustration: Tobias Flygar. Myllrande våtmarker. Illustration: Tobias Flygar. Levande skogar. Illustration: Tobias Flygar.
Ett rikt odlingslandskap. Illustration: Tobias Flygar. Storslagen fjällmiljö. Illustration: Tobias Flygar. God bebyggd miljö. Illustration: Tobias Flygar. Ett rikt växt- och djurliv. Illustration: Tobias Flygar.

Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen

På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem.

 

Miljömål.se visar hur den svenska miljön mår och hur arbetet för att nå miljömålen går. Arbetet görs gemensamt av olika aktörer i samhället.

 

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och cirka tjugo aktuella etappmål. Varje miljökvalitetsmål har en egen illustration, klicka på dem för att läsa mer om respektive mål.

 

Näringslivets roll för miljömålen

Näringslivets agerande påverkar hur snabbt miljömålen nås.

 

Näringslivet har en viktig roll tillsammans med andra aktörer för att miljömålen ska nås. Många företag bedriver i dag ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse för miljön och ligger i linje med de svenska miljömålen.

 

På miljömål.se/naringslivet och den nya webbplatsen sverigesmiljömål.se får små och stora företag inspiration och verktyg till att mer aktivt arbeta med de svenska miljömålen.

Miljömålsrådets åtgärder

Miljömålsrådet tar fram åtgärder och intensifierar arbetet för att nå miljömålen.

 

Regeringen har återinrättat Miljömålsrådet för att stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken och se till att miljöfrågorna blir mer prioriterade.

 

Miljömålsrådet presenterade 24 åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen den 1 mars 2017.

Nyheter om miljömålen

Visa alla nyheter

Aktuellt om miljömålen

237x133-till-miljomal-se

Webbplatsen för att nå Sveriges miljömål

För att fånga upp miljöengagemanget som finns ute i landet och öka takten i genomförandet av Sveriges miljömål så finns sverigesmiljömål.se, en nationell webbplats för svenskt miljöarbete.

 

 

 

Foto: pixabay.com 

Årlig uppföljning av miljömålen 2017

2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås eller vara nära att nås år 2020. 9 etappmål bedöms redan nu vara uppnådda eller nära att nås. Miljöarbetet går åt rätt håll på flera sätt.

 

 

 

Miljömålsrådets åtgärdslistor 2017

Miljömålsrådet har presenterat 24 samverkansåtgärder och en rad enskilda åtgärder från rådets ingående myndigheter för att nå miljömålen.

 

 

 

Film om Sveriges miljömål

 

 

 

Senaste Twitter-inläggen om miljömål

 

 

 

Senaste Instagram-fotona om #miljömål