Etappmålen

– så ska vi nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen

 

Etappmålen ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 28 etappmål har antagits av regeringen för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och luftföroreningar. 18 etappmål är fortfarande aktiva, för 10 mål har mål-åren passerats.

Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning. De är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmålen anger inte önskade tillstånd för miljön eftersom de läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar.

Ett viktigt syfte med miljökvalitetsmålen och etappmålen är att de ska vara vägledande för allas miljöarbete, såväl för regeringen som för myndigheter och övriga aktörer. Etappmålen ersätter tidigare delmål.

Mer om respektive område och etappmål finns i menyn längst till höger.

Etappmålen en del av målstrukturen

Riksdagen beslutade våren 2010 om en ny målstruktur för miljöarbetet:

  • Ett generationsmål anger inriktningen för en samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
  • Miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
  • Etappmål anger steg på vägen till generationsmålet och miljökvalitetsmålen.