Konferens i Umeå om regionalt och lokalt miljöarbete

Mål i sikte – så styr vi med sikte på miljömålen

Här hittar du all dokumentation från konferensen i Umeå den 16 mars 2016, som arrangerades för dig som regional och lokal beslutsfattare – ett unikt tillfälle då ledningar för kommuner, regioner, landstingen och näringslivet möttes för att samtala kring regionalt och lokalt miljöarbete.

Resultaten fungerar som underlag för fortsatta prioriteringar inom miljöarbetet och till den nationella miljömålskonferensen i Växjö den 27–28 april 2016. 

Dokumentation och utvärdering

Här finns filmer på Bambuser och presentationer från respektive föredrag. Du hittar också en utvärdering av konferensen samt resultaten från de frågor och diskussionspunkter som ställdes genom dialogverktyget RoundUp.

Filmer och presentationer från dagen

Moderator: Kerstin Blom Bokliden, Sveriges kommuner och landsting

10.00 Inledning
Lars Lustig, Länsråd i Västerbottens län, https://bambuser.com/v/6158860#t=108s
Kerstin Blom Bokliden, Sveriges kommuner och landsting, https://bambuser.com/v/6158860#t=500s
Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket, https://bambuser.com/v/6158860#t=664s

10.20 Mål i sikte – fördjupad utvärdering av miljömålen
Ann Wahlström, Naturvårdsverket, https://bambuser.com/v/6158860#t=1338s

10.40 Samtal, https://bambuser.com/v/6158860#t=3283s

11.00 Energiomställning i Sverige
Energiminister Ibrahim Baylan, https://bambuser.com/v/6158860#t=3515s

11.30 Grönt samhällsbyggande
Goda exempel på energi- och klimatarbete från Storumans kommun
Erika Arklöf, Energi- och klimatrådgivare, årets energirådgivare 2015, Storumans kommun, https://bambuser.com/v/6158860#t=5470s
Hållbara städer och samhällsplanering
Hans Wrådhe, Naturvårdsverket, https://bambuser.com/v/6158860#t=6650s

12.15 Lunch

13.00 fortsättning Grönt samhällsbyggande
Framgångsfaktorer i Umeå kommun
Sara Vård, miljöstrateg, Umeå kommun, http://bambuser.com/v/6159158#t=31s
Steg mot fossilfri kommun
Amanda Lind, kommunalråd (mp), Härnösands kommun, http://bambuser.com/v/6159158#t=1044s
Grön trafik i Östersund
Ann Sörensson, projektledare, Grön trafik, Östersunds kommun, http://bambuser.com/v/6159158#t=2120s

14.00 Samtal, http://bambuser.com/v/6159158#t=3935s

14.15 Hållbart näringsliv i Norra Sverige
Näringslivets miljömålsarbete
Annika Helker Lundström, regeringens nationella samordnare av näringslivets miljömålsarbete, http://bambuser.com/v/6159158#t=4118s
Miljömålen i skogsbruket
Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg, Norra Skogsägarna, http://bambuser.com/v/6159158#t=5290s
Energiproduktion och miljöarbete
Catarina Hägglund, kommunikationschef, Skellefteå Kraft, http://bambuser.com/v/6159158#t=6560s

15.10 Fika

15.30 Ställ om till hållbar konsumtion
Hållbar konsumtion
Eva Ahlner, Naturvårdsverket, http://bambuser.com/v/6159456#t=1139s
Hållbar upphandling med tredjepartsmärkningar som effektivt verktyg. Så bidrar din organisation till att nå miljömålen
Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige, http://bambuser.com/v/6159456#t=32s

16.10 Så går vi vidare
Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket, http://bambuser.com/v/6159456#t=2531s

16.20 Slut

Mer om konferensen

Denna konferens var en av fyra som arrangerades runt om i landet under våren 2016. Konferenserna arrangerades i samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Västerbotten, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Naturvårdsverket.

Mål för Sveriges miljöarbete

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi ska år 2020 lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det sammanfattas i ett generationsmål som beskriver vilken omställning av samhället som behöver ske. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Fördjupad utvärderingen av miljömålen

I den fördjupade utvärderingen av miljömålen som presenterades i oktober 2015 gavs 33 förslag på åtgärder för att nå de 16 miljömålen och det övergripande generationsmålet. Förslagen är riktade till regeringen och handlar om att främja en cirkulär ekonomi, påverka bakomliggande drivkrafter och beteenden samt öka miljöhänsynen i användandet av mark, vatten och naturresurser. Dessutom finns ett stort antal förslag som riktas till myndigheter och olika samhällsaktörer. Utvärderingen har tre fokusområden: näringslivets miljöarbete, hållbar konsumtion och hållbar stadsutveckling.