Vem gör vad?

För att vi ska nå miljökvalitetsmålen behöver riksdag, regering, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag, frivilliga organisationer och enskilda individer engagera sig och ta sin del av ansvaret. 

Många av målen kräver att utsläppen av föroreningar från andra länder minskar. För att nå målen är arbetet internationellt och inom EU viktigt.


  • Internationellt samarbete

   Flera miljöfrågor kan endast lösas genom samverkan mellan länder. För att Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen är det därför nödvändigt med ett internationellt samarbete.

  • EU

   Eftersom föroreningar inte respekterar landsgränser spelar miljöarbetet på EU-nivå en nyckelroll när det gäller möjligheten att nå Sveriges miljömål.

  • Riksdagen

   Riksdagen, det högsta beslutande politiska organet i Sverige, har fastställt miljökvalitetsmålen.

  • Regeringen

   Regeringen har det övergripande ansvaret för miljömålen. Regeringen har utsett en ansvarig myndighet för varje miljökvalitetsmål.

  • Miljömålsberedningen

   Miljömålsberedningen ska nå bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Beredningen ger regeringen råd om hur generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan nås på ett sätt som är kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

  • Miljömålsrådet

   Miljömålsrådet består av chefer för 17 myndigheter som är strategiskt viktiga för att nå Sveriges miljömål.

  • Nationella myndigheter

   Åtta myndigheter är tilldelade ett eller flera miljökvalitetsmål. De har ansvar för uppföljning och utvärdering av målen. Andra myndigheter verkar inom sina respektive verksamhetsområde för att miljömålen ska nås.

  • Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen

   I arbetet med miljömålen har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter. De ska arbeta tillsammans med andra regionala myndigheter och organ och i dialog med kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer.

  • Landstingen och regionerna

   Landstingen och regionerna har ingen formell roll i miljömålssystemet, men är viktiga aktörer i arbetet för att nå Sveriges miljömål.

  • Kommunerna

   Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen redskap för den lokala politiken.

  • Skolan

   Sveriges miljömål ska skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Lektioner om miljömålen är ett sätt att lära ut miljödelen av hållbar utveckling.

  • Näringslivet

   Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att miljömålen ska uppnås. Många företag bedriver i dag ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse för miljön.

  • Miljöorganisationerna

   Miljöorganisationerna kämpar för att Sveriges miljömål ska nås. Miljöorganisationerna arbetar fortlöpande med en rad frågor som har direkt koppling till de olika miljömålen.