God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Uppföljning 2016

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är positiv.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2016

Utvecklingen är positiv inom flera områden. Många kommuner och städer har en allt större helhetssyn på stadsutvecklingen och satsar på bilfria transporter som kollektivtrafik, cykling och gående. Byggnaders miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv diskuteras i allt större utsträckning och allt fler kommuner arbetar med att förebygga avfall. Det ökade bostadsbehovet kan dock medföra risk för att den byggda miljöns alla värden inte kan tas om hand och utvecklas.

Stöd och kompetensutveckling till kommunerna

Boverket genomför under åren 2014‒2016 ett regeringsuppdrag som ska öka kompetensen och leda till en enhetlig tillämpning av PBL. Boverket har även tagit fram en vägledning som stöd och inspiration till kommuner och länsstyrelser i arbetet med hållbar utveckling i översiktsplaneringen. I december 2015 besökte Boverket 55 av landets kommuner och diskuterade plan- och planeringsberedskap samt bostadsförsörjning. Mötena visade att det finns gott om färdiga planer i stort sett i hela landet. Både kommuner och länsstyrelser är i behov av förstärkt kompetens inom fysisk planering.

Statligt bidrag ska öka kollektivt resande

Under året inrättades ett nytt statligt bidrag, Stadsmiljöavtal, som ska främja hållbara stadsmiljöer och bidra till att en större andel av persontransporter i städer sker med kollektivtrafik. Stöd lämnas till investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik som till exempel bussgator, spåranläggningar och hållplatser, men också för laddstationer och åtgärder som ökar framkomligheten för kollektivtrafik. Som motprestation ska kommunerna göra satsningar som uppmuntrar gående och cykling och se över parkeringsavgifter, parkeringstal och hastighetsgränser för bilar. Sju kommuner fick stöd under 2015.

LONA-bidrag bevarar och utvecklar tätortsnära natur

Att allt fler invånare i tätorter bor inom cykelavstånd (5 km) till ett skyddat grönområde är positivt. Nya naturområden i och nära tätorter skyddas också löpande. Samtidigt ökar befolkningen i många tätorter snabbt och medför större behov av tillgängliga naturområden nära bostaden. Det finns flera indikationer på att tätortsnära natur tas i anspråk för bebyggelse och att de gröna ytorna minskar. Det visar bland annat studier av satellitbilder. Lokala naturvårdssatsningen LONA är ett viktigt styrmedel i kommunernas arbete med att bevara, utveckla och göra tätortsnära natur och friluftsområden tillgängliga.  

Tillsyn visar att skolor brister i städning och ventilation

Många av landets skolor uppfyller inte miljöbalkens krav på städning och ventilation. Det visar det nationella tillsynsprojekt som Folkhälsomyndigheten genomförde 2014 och 2015. Nära hälften av landets skolor inspekterades. Brister identifierades även i fastighetsägarens egenkontroll, som är central för att upptäcka och förebygga problem med inomhusmiljön. Regeringen har fram till 2018 anslagit drygt en miljard kronor för att förbättra lärmiljön och arbetsmiljön i skolorna samt minska deras miljöpåverkan.

Nya regler om buller

Lagändringar i plan- och bygglagen samt miljöbalken innebär att som huvudregel ska de bullernivåer som godtas i plan- och bygglovsskedet även godtas vid tillsyn enligt miljöbalken. En ny förordning med riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader har införts. Dessutom har såväl Boverket som Naturvårdsverket tagit fram vägledningar om industri- och annat verksamhetsbuller. De nya reglerna ska ge en mer enhetlig tillämpning över landet.

Förslag på nya styrmedel om farliga ämnen i byggprodukter 

Under 2015 lämnade Boverket i samråd med andra myndigheter ett förslag till ett nytt styrmedel för att öka spårbarheten i byggnadsverk för bland annat farliga ämnen i byggprodukter, en så kallad loggbok. Den innebär att produktinformation om de byggprodukter som ingår i byggnadsverket måste sparas.

Kemikalieinspektionen har föreslagit nationella gränsvärden för hälsoskadliga kemiska ämnen från byggprodukter som används för att konstruera golv, väggar och innertak. De nya reglerna föreslås gälla från 2018.

Nya förslag för energieffektiva byggnader

Från 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. Boverket har under 2015 lämnat föreslag på hur kraven ska ställas för byggnader i Sverige. I samband med renovering av befintliga byggnader uppstår ofta möjligheter att effektivisera energianvändningen på ett kostnadseffektivt sätt. Boverket och Energimyndigheten har, som underlag till Sveriges strategi för energieffektiviserande renovering, föreslagit att ett informationscentrum upprättas. Syftet är att fastighetsägares kunskapsunderlag inför renovering förbättras så energieffektiviseringsmöjligheterna vägs in i investeringsbeslut.

Förslag på nya styrmedel för ökad återvinning av byggavfall

Naturvårdsverket har i samråd med Kemikalieinspektionen, Boverket och Trafikverket tagit fram förslag på nya styrmedel som ska öka återvinningen av bygg- och rivningsavfall:

  1. Krav på materialåtervinning i kombination med återbetalbar säkerhet eller straffavgift.
  2. Skatt på osorterat avfall.
  3. Handel med sorteringscertifikat. 

Följs upp inom tio områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets tio så kallade preciseringar: Hållbar bebyggelsestruktur, Hållbar samhällsplanering, Infrastruktur, Kollektivtrafik, gång och cykel, Natur- och grönområden, Kulturvärden i bebyggd miljö, God vardagsmiljö, Hälsa och säkerhet, Hushållning med energi och naturresurser, Hållbar avfallshantering.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen 2016. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen 2016 av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2016 som lämnades till riksdagen den 21 september 2015 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).