Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

 • En del samebyar har fått medel från länsstyrelserna för förebyggande markförstärkningsarbeten i enlighet med terrängkörningsplanerna.
 • Naturvårdsverket har tagit fram en kommunikationsplan med förslag till insatser som minskar olovlig terrängkörning.
 • Naturvårdsverket förväntas att få ett regeringsuppdrag där man ska ta fram ett förslag till moderniserad terrängkörningslagstiftning.
 • Sametinget har över som verksamhetsägare av renbruksplanerna från Skogsstyrelsen. Syftet är en kunskapsbaserad dialog om hur renskötsel påverkas av skogsbruk, gruvnäring, rekreation och vindkraftsetablering. Utbildning om renbruksplanerna har genomförts i 32 samebyer.
 • En manual för fjäll- och myrinventeringar har tagits fram.
 • Forskningsprojektet ”Fjällandskap: betydelsen av kulturella ekosystemtjänster i fjällen” har sammanfattat sina resultat i en rapport.
 • Länsstyrelsen i Dalarna har publicerat en rapport av sin inventering av fjällfåglar som utförts sedan 2006. Inventeringar visar inga signifikanta trender i fågelfaunan.
 • 2015 trädde EU:s förordning om invasiva främmande arter i kraft. Den första gemensamma listan med invasiva arter av betydelse trädde i kraft 2016.
 • Mark- och miljödomstolens tillstånd för att bygga en flygplats i Rörbäcksnäs kan komma att påverka natur- och kulturmiljöer bedömer länsstyrelsen i Dalarna.
 • Ett antal samebyar har börjat arbeta med kulturmiljöplaner. Historiska dokument, traditionell kunskap och samiska kulturspår utgör en grund för arbetet.
 • Upprustning av fjällederna har fortsatt under 2016.
 • Naturvårdsverkets operativa verksamhet med dagliga lavinprognoser i tre fjällområden startade vintersäsongen 2015/16.