Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Uppföljning 2016

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är negativ.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2016

I främst södra fjällen är påverkan stor från olika former av fysisk exploatering, terrängkörning, upphörd hävd och ett varmare klimat. Även en global temperaturökning inom 1,5‒2 grader leder till att skog börjar växa på kalfjällen. Planering och nya styrmedel krävs för att jämka markanspråk från olika aktörer så att fjällmiljön inte skadas. Det krävs också åtgärder för att bevara strategiska delar av kalfjället från beskogning samt för att bevara hävdgynnade natur- och kulturmiljöer.

Bättre prioritering av betesmark med renbruksplaner

Arbetet med att ta fram renbruksplaner har fortsatt under året. Planerna hjälper samebyarna att prioritera hur värdefulla olika betesmarker är, och ger ett bättre faktaunderlag gentemot andra markanvändningsintressen, exempelvis vid etableringar av nya industri- och turismanläggningar. Från 2016 får Sametinget ett mer övergripande ansvar för renbruksplanerna.

Terrängkörningsplaner ska minska påverkan på mark

Naturvårdsverket och länsstyrelserna fortsätter att erbjuda samebyarna ekonomiskt stöd till att ta fram terrängkörningsplaner och göra markförstärkningar. Planerna ska minska påverkan av terrängkörning från renskötseln.

Rekordår för hotade fjällräven

Situationen för fjällräven har förbättrats. Arten som tidigare bedömts som akut hotad har nu omklassats till starkt hotad enligt den nya rödlistan. 2015 var något av ett rekordår för fjällrävsföryngringar. Stödutfordring och jakt på rödräv har bidragit till att vända utvecklingen. Under året har Sverige och Norge dessutom undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete för att uppnå en livskraftig fjällrävspopulation i Skandinavien.

Nytt program för vård av samiskt kulturlandskap

Ájtte (Svensk fjäll- och samemuseum) och Gaaltije (sydsamiskt kulturcentrum) har tagit fram ett nytt program för vård och utveckling av det samiska kulturlandskapet. Enligt programmet, som gäller 2015‒2020, är brist på kunskap om fornminnen ett allvarligt hot i samband med exploateringsplaner. Borttagna ersättningar i landsbygdsprogrammet innebär dessutom att renvallar och andra övergivna kulturmiljöer växer igen i snabbare takt.

Fjälleder har rustats upp

Fjällen är viktiga för turismen och det rörliga friluftslivet. Under året har leder i hela fjällområdets reservat rustats upp tack vare särskilda medel i fjolårets vårbudget.

Följs upp inom åtta områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets åtta så kallade preciseringar: Fjällens miljötillstånd, Ekosystemtjänster, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Hotade arter och återställda livsmiljöer, Främmande arter och genotyper, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden, Friluftsliv och buller.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen 2016. Mer om etappmålet som rör miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen 2016 av miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2016 som lämnades till riksdagen den 21 september 2015 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).