Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Uppföljning 2016

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är negativ.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2016

Odlingslandskapet fortsätter att minska i omfattning och många arter och naturtyper har inte gynnsam bevarandestatus. Brist på betesdjur i många län och igenväxande betesmarker blir en allt vanligare syn. Ett livskraftigt jordbruk i hela landet är avgörande för att klara målet på lång sikt. Att landsbygdsprogrammet som innehåller viktiga miljöåtgärder blev försenat har medfört att miljöarbetet tappat fart.

Uppföljning visar på positiva effekter i ängs- och betesmarker

Kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker som brukats med miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet visar på positiva effekter. I marker utan miljöersättning saknar 51 procent hävd eller har övergått till annat markslag. För marker med miljöersättning är motsvarande siffra bara åtta procent. I alvar-, slåtter- och betesmarker med miljöersättning har antalet fjärilsarter ökat, medan de tenderar att minska i marker utan miljöersättning.

Flera län restaurerar betesmarker

Mycket görs för att bevara det öppna landskapet. Storskaliga projekt som Life+-projektet Grace har omfattat flera län. Målet är att gynna naturtyper och biologisk mångfald men det medför även att det brukade landskapet blir mer tillgängligt. Inom projektet Foder och Fägring i Dalarna restaurerades närmare 100 hektar ängs- och betesmarker inom 22 stycken Natura 2000-områden.

Tydligare regler om skydd av jordbruksmark krävs

Den svenska odlingsmarkens livsmedelsproduktion är en viktig ekosystemtjänst. För att slå vakt om den anser Miljömålsberedningen och Riksintresseutredningen att lagstiftningen kring exploatering av jordbruksmark behöver bli tydligare. Länsstyrelserna ska dessutom få rätt att överpröva beslut om detaljplan när gällande lagstiftning inte följs.

Ny strategi för genetisk mångfald

Jordbruksverket har inom Programmet för odlad mångfald (POM) beslutat om en ny nationell strategi för genetisk mångfald i odlingslandskapet. Strategin som gäller perioden 2016–2020 understryker betydelsen av utbildnings- och forskningssatsningar och nationellt och nordiskt samarbete samt policyutveckling.

Svårare nå målen när miljöersättningar försvinner

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste ekonomiska stödet för att nå Ett rikt odlingslandskap. Ett nytt landsbygdsprogram har beslutats efter förseningar och ska gälla till 2020. Positivt är de fortsatta kraftfulla miljösatsningarna inom programmet. Negativt är att bland annat ersättningen för skötsel av natur- och kulturmiljöer, det så kallade KULT-stödet, har tagits bort. De borttagna miljöersättningarna väntas försämra möjligheterna att nå delar av flera miljömål. En pågående utvärdering av KULT-stödet väntas bli klar våren 2016.

Följs upp inom tolv områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets tolv så kallade preciseringar: Åkermarkens egenskaper och processer, Jordbruksmarkens halt av föroreningar, Ekosystemtjänster, Variationsrikt odlingslandskap, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Växt- och husdjursgenetiska resurser, Hotade arter och naturmiljöer, Främmande arter och genotyper, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden, Kultur- och bebyggelsemiljöer, Friluftsliv.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen 2016. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen 2016 av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2016 som lämnades till riksdagen den 21 september 2015 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).