Främja och förebygg så når vi miljömålen

– fördjupad utvärdering av de svenska miljömålen 2015

 

Främja en cirkulär ekonomi och påverka bakomliggande drivkrafter och beteenden. Öka miljöhänsynen i användandet av mark, vatten och naturresurser. 2015 års fördjupade utvärdering av miljömålen föreslår 33 åtgärder för att nå målen.

Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger lämnar den fördjupade utvärderingen 2015 och en tygkasse till klimat- och miljöminister Åsa Romson den 22 oktober 2015. Foto: Regeringskansliet

En fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen görs regelbundet. Utvärderingen är ett underlag för regeringens politik och prioriteringar och ska bidra till att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

I den avslutande rapporten "Styr med sikte på miljömålen" lämnar Naturvårdsverket 33 förslag till regeringen. De prioriterade förslagen handlar om en sammanhållen politik för hållbar utveckling, styrning mot en cirkulär ekonomi, ändrade drivkrafter och beteenden samt bättre miljöhänsyn. 

I arbetet med den fördjupade utvärderingen har många myndigheter och intresseorganisationer bidragit. Rapporten "Styr med sikte på miljömålen", som redovisar regeringsuppdraget, har självständigt tagits fram av Naturvårdsverket.

Främja en cirkulär ekonomi

För att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan krävs ett skattesystem som främjar en cirkulär ekonomi. Att återanvända eller reparera ska premieras istället för att köpa nytt och miljöskadliga subventioner bör fasas ut.

Förebygg istället för att kompensera 

Många av dagens styrmedel och åtgärder handlar om att begränsa och kompensera för skador på miljön, medan de istället borde riktas mot att undvika att miljöproblemen uppstår. Förbättra miljöbedömningar i planprocesser, styr transporter mot minskade utsläpp och utred momsdifferentiering för hållbar konsumtion är exempel på förebyggande insatser som föreslås i den fördjupade utvärderingen.

Förändra befintliga styrmedel 

Vissa styrmedel är centrala för flera av miljökvalitetsmålen, till exempel miljöbalken, skogsvårdslagen, plan- och bygglagen, vattenförvaltningen, kemikalielagstiftningen, landsbygdsprogrammets miljöersättningar och en rad styrmedel inom klimat- och luftområdet. I sin nuvarande form ger dessa styrmedel inte fullt ut de effekter som de är tänkta att ge för att på sikt uppnå miljömålen. Den fördjupade utvärderingens samhällsekonomiska analys innehåller en rad förslag på förändringar av de befintliga styrmedlen. 

Mer om den fördjupade utvärderingen 2015

2015 års fördjupade utvärdering lämnades till regeringen den 22 oktober 2015. I samband med överlämnandet arrangerade Miljö- och energidepartementet ett seminarium om vad som måste göras för att nå miljömålen. Seminariet webbsänds på regeringen.se.

Tre fokusområden gav underlag

Den fördjupade utvärderingen av miljömålen omfattar dels en målövergipande analys av utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen, dels en utvärdering och analys för vart och ett av miljökvalitetsmålen. Underlag för den målövergripande analysen har bland annat tagits fram inom tre fokusområden: näringslivets miljöarbete, hållbar konsumtion och hållbara städer.

Uppföljning och utvärdering av miljömålen

Naturvårdsverket gör regelbundet fördjupade utvärderingar av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den förra kom år 2012.

Miljökvalitetsmålen och etappmålen i miljömålssystemet följs upp varje år. Den årliga uppföljningen presenteras i en rapport från Naturvårdsverket till regeringen.