Invasiva främmande arter

Etappmålet om invasiva främmande arter innebär att:

  • Invasiva främmande arters effekter i Sverige vad avser biologisk mångfald samt socioekonomiska effekter på bland annat hälsa ska vara bedömda och prioriterade insatser för bekämpning ska ha inletts senast 2015.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

 Etappmålet har inte uppnåtts

Med invasiva arter menas sådana som kan vara ett hot mot flora och fauna, ekosystemtjänster eller ha negativa effekter på människors hälsa och ekonomin.

Arbetet med att genomföra EU:s förordning om invasiva främmande arter pågår och styr mycket av inriktningen. Naturvårdsverket har under 2016 tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett förslag om hur förordningen ska genomföras.

Tillsammans med Artdatabanken har de båda myndigheterna också börjat riskklassa främmande arter. Det pågår även ett arbete med att identifiera hur arterna sprider sig. Dessutom görs insatser för att bekämpa vissa arter, bland annat mårdhund.

Uppskattningsvis finns det nästan 400 arter som bedöms kunna hota biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Sverige eller som kan ha signifikanta negativa effekter på människors hälsa och samhällsekonomin.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer