Hotade arter och naturtyper

Etappmålet om hotade arter och naturtyper innebär att:

  • Åtgärdsprogram för att uppnå gynnsam bevarandestatus för sådana hotade arter och naturtyper som inte kan säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning och befintligt områdesskydd ska vara genomförda eller under genomförande senast 2015.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

 Etappmålet har uppnåtts

Cirka 200 åtgärdsprogram skulle vara fastställda och avslutade eller under genomförande 2015. Vid årets slut var 191 åtgärdsprogram fastställda, pågående eller redan genomförda. Arbetet med att ta fram vissa tidigare planerade åtgärdsprogram har avbrutits då ny kunskap kommit fram.

För några av dessa arter har Naturvårdsverket gjort bedömningen att angelägna bevarandeåtgärder kan hanteras inom redan befintlig verksamhet.

Åtgärdsprogrammen har ökat naturvårdskompetensen i länen och bidragit till ökad kvalitet i naturvårdsarbetet.  

Resurserna för att genomföra alla åtgärdsprogram är dock otillräckliga. Ändrade regler för miljöersättningar i jordbruket innebär dessutom att vissa ersättningar för nödvändiga åtgärder har försvunnit. Den absolut viktigaste åtgärden för att nå fler viktiga aktörer i landskapet är att involvera Skogsstyrelsen och Jordbruksverket mer. De förfogar över styrmedel som är avgörande för att nå resultat i skogs- och odlingslandskapet.

Mer information