Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten

Etappmålet om utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten innebär att:

  • utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha börjat
    minska från fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön senast år 2016.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

 Etappmålet har uppnåtts

Utsläppen av svaveldioxid och partiklar minskar, och denna del av etappmålet har varit uppfylld sedan tidigare. Nu bedöms även utsläppen av kväveoxider ha börjat minska. En osäkerhet finns dock fortfarande när det gäller kväveoxider eftersom sjötransporterna nu ökar.

Data visar nu på en avtagande trend för utsläppen av kväveoxider. En av orsakerna till de minskande utsläppen bedöms vara minskad fartygstrafik under en period. Ökande transportkapacitet på fartygen, lägre hastigheter samt införande av nya krav på fartygsmotorer från den internationella sjöfartsorganisationen IMO är andra orsaker.

I den årliga uppföljningen konstaterades så sent som förra året att kväveoxidutsläppen fortfarande ökade. Att vi redan i år ser en nedåtgående trend beror delvis också på att den internationella organisationen för övervakning av luftkvalitet EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) har reviderat sin metod att beräkna utsläppen. För åren 2012–2013 kvarstår dock en osäkerhet, eftersom data från dessa år inte beräknats med den nya metodiken.

Inom HELCOM fortsätter arbetet för att även göra Östersjön till ett så kallat kvävekontrollområde. Syftet är att genomföra det till den 1 januari 2021. Det kommer att ytterligare minska utsläppen av kväve till luft.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer