Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa

Etappmålet om begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa innebär att:

  • EU har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella utsläpp av luftföroreningar genom en revision av det så kallade takdirektivet senast år 2015.
  • Ändringen av Göteborgsprotokollet under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar har ratificerats av tillräckligt många länder för att ha trätt i kraft senast år 2015.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

 Etappmålet har inte uppnåtts

Etappmålet har inte uppnåtts, men förväntas nås under de närmsta åren. EU-förhandlingarna om det nya takdirektivet har fortgått under året och rådet antog det nya direktivet i december 2016. Att arbetet med det nya takdirektivet nu är klart öppnar för att EU och dess medlemsländer ska kunna ratificera Göteborgsprotokollet.

Ändringarna i protokollet träder i kraft först när två tredjedelar av parterna till nuvarande protokoll har ratificerat det reviderade protokollet. I skrivande stund har det gjorts av endast två stater: Sverige och USA. Flertalet EU-länder har deklarerat att de inte kommer att kunna ratificera protokollet förrän förhandlingarna om takdirektivet är klara, och ett nytt direktiv är på plats.

Sverige bör fortsätta verka för att övriga EU-länder ska ratificera det reviderade protokollet så snart som möjligt, och dessutom stödja nya ratificeringar från de så kallade EECCA- och SEE-länderna i östra samt sydöstra Europa, Kaukasus och Centralasien.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer