Utsläpp av växthusgaser till år 2030

Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att:

  • Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst 8 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.

Med utsläpp i ESR-sektorn avses växthusgasutsläppen utanför EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS), i enlighet med den tredje handelsperiodens omfattning exklusive LULUCF och utrikes transporter. Detta motsvarar den icke-handlande sektorn under perioden 2013–2020.

ESR-sektorns utsläpp basåret 1990 ska beräknas som det årets totala utsläpp minus utsläppen från de sektorer som nu ingår i EU ETS. Utsläppen från den handlande sektorn år 1990 fastställs till 25,0 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Etappmålet bör ses över om omfattningen av EU ETS ändras. 

Nås etappmålet?

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Särtryck av den årliga uppföljningen av etappmålen:

Miljökvalitetsmål

Indikatorer