Sveriges miljömål

Uppföljning

– årlig uppföljning och fördjupad utvärdering av miljömålen

 

De svenska miljömålen följs upp med en rapport varje år och en fördjupad utvärdering vart fjärde år till regeringen.

Respektive myndighet ansvarar för uppföljningen av sina miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket lämnar den samlade redovisningen till regeringen.

Årlig uppföljning

I slutet av mars varje år lämnar Naturvårdsverket en uppföljning av miljökvalitetsmålen och etappmålen till regeringen. I den årliga uppföljningen bedöms möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och etappmålen. Tillståndet för miljön beskrivs och de åtgärder som gjorts för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Myndigheten gör även en analys av utvecklingstrenden för generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Fördjupad utvärdering

I början av år 2019 planeras nästa fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål. Den 22 oktober 2015 kom den senaste – den fjärde sedan riksdagen beslutade om miljömålssystemet år 1999. Rapporten innehåller bedömningar och prognoser för generationsmålet och miljökvalitetsmålen, analyser av synergier och konflikter i miljöarbetet, en genomgång av tillgängliga styrmedel och hur det regionala och lokala miljöarbetet går.

Regional uppföljning

I december varje år redovisar alla länsstyrelser och Skogsstyrelsen möjligheten att nå 13 av de svenska miljökvalitetsmålen inom sitt län. Denna regionala uppföljning är ett underlag till den kommande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen som beskrivs ovan.

Bedömningar i uppföljningen

När myndigheterna följer upp miljökvalitetsmålen, så bedömer de hur miljön är och mår (miljöns kvalitet och tillstånd), jämfört med hur målet beskriver att det bör vara. Dessutom bedömer de om styrmedel finns eller är beslutade som gör att tillräckliga åtgärder hinner genomföras till år 2020. Bedömningen sammanfattas i betyget ja, nära eller nej:

 JA. Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås.
 NÄRA. Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås.
 NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

I uppföljning av miljökvalitetsmålen görs även en bedömning av i vilken riktning utvecklingen i miljön går:

 POSITIV. Utvecklingen i miljön är positiv. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser i samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet och/eller det går att se en positiv utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren.
 NEUTRAL. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under de senaste åren har inget av betydelse skett och/eller det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller framåt de närmaste åren; alternativt positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.
 NEGATIV. Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste åren har insatser i samhället skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en negativ utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren.
 OKLAR. Tillräckliga underlag för utvecklingen i miljön saknas, det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning.

Regionala bedömningar

Länsstyrelserna gör regionala bedömningar av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen bedöms i sin helhet och i de delar som respektive länsstyrelse anser är mest viktiga att redovisa utvecklingen för. I flera fall knyter de bedömningarna till egna, regionala miljömål.

Länsstyrelserna bedömer inte miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan eller Skyddande ozonskikt, eftersom förutsättningarna för att nå dessa mål är i huvudsak beroende av internationella insatser. Bedömningen av dessa miljökvalitetsmål görs samlat på nationell nivå.

Indikatorer

Ett hundratal indikatorer visar förändringar för faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Indikatorerna har valts ut av de miljömålsansvariga myndigheterna. Här på miljömål.se/indikatorer visas indikatorer med data från både nationell och regional nivå. På webbplatsen sverigesmiljömål.se visas ytterligare ett hundratal indikatorer med data på främst nationell nivå.

Myndigheternas miljöledningsredovisningar

Domstolarna, länsstyrelserna och ett 170-tal andra myndigheter ska ha ett miljöledningssystem, enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. I systemet ingår en så kallad miljöutredning minst var femte år, en miljöpolicy, egna miljömål som uppdateras minst vart tredje år, en handlingsplan samt en årlig revision och redovisning.

Miljöpolicyn och miljömålen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå Sveriges miljökvalitetsmål.

Naturvårdsverkets vägleder myndigheterna i miljöledningsarbetet samt sammanställer myndigheternas miljöledningsredovisningar i en rapport till regeringen senast den 15 april varje år.

Regeringens uppföljning

Regeringen gör varje år en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Den presenteras i regeringens budgetförslag för kommande år, budgetpropositionen, som lämnas till riksdagen i slutet av september varje år, under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.

Regeringen har infört en miljöbilaga till den ekonomiska vårpropositionen, som lämnas till riksdagen senast den 15 april varje år. Bilagan visar regeringens arbete för att nå Sveriges miljömål och är ett komplement till den fullständiga redovisningen i budgetpropositionen. Miljöbilagan ingår i vårpropositionen vartannat år från och med 2017. 

I slutet av varje mandatperiod redovisar regeringen även vilka insatser som gjorts för miljömålen i en skrivelse till riksdagen.