Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Kalmar läns miljömål?

För flera mål saknas information som visar på faktiska förhållanden för tillståndet i miljön. Det är en brist men det är ändå tydligt att de styrmedel som finns idag är otillräckliga för att nå miljömålen till 2020 för samtliga utan Frisk luft. Vi behöver öka takten och samverkan i åtgärdsarbetet

Trots att Begränsad klimatpåverkan är akut och mer skyndsamma åtgärder krävs, finns det klimatrelaterade miljömål som har positiv utveckling. Frisk luft anses nås till år 2020 i Kalmar län, prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och sammanvägt finns en ganska positiv bild för Säker strålmiljö.

Kalmar län har höga natur- och kulturvärden och den gröna näringen är viktig för länet. Men Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap visar båda negativ utvecklingstrend och den biologiska mångfalden är stressad. Länets höga djurtäthet bidrar till odlingslandskapet och biologisk mångfald, men är i konflikt med målet Ingen övergödning

Övergödningen, överfiske och exploatering påverkar målet Hav i balans samt levande kust och skärgård negativt. Övergödning drabbar även Levande sjöar och vattendrag, men problem finns även i den utbredda fysiska påverkan. De kan utgöra vandringshinder, försämra landskapets vattenhållande funktioner med mera, men vissa av dessa fysiska hinder har dock värdefulla kulturmiljövärden. Myllrande våtmarker har viktiga funktioner för länets vatten i form av vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden. I ett förändrat klimat där en torrare framtid förutspås är Grundvatten av god kvalitet i fara. Vattenuppehållande åtgärder är nödvändiga för framtidens vattenförsörjning, klimat, näringsretention och biologiska mångfald.

I vårt skogslän skulle det vara av betydelse att ha Levande skogar i balans, men dessvärre är våra skogar allt för fragmenterade och för fattiga på bevarande av biologisk mångfald. I kontrast till detta så har uttaget av skogsbiobränsle ökat för att ställa om till fossilfritt bränsle, vilket är en del av God bebyggd miljö. Dock har det negativ påverkan på Bara naturlig försurning då buffrande näringsämnen försvinner vid uttag av skogsbränsle. Skogsproduktion i form av virke för byggande i trä är en möjlighet när många nya bostäder ska byggas och efterfrågan på mer klimatsmarta byggmaterial efterfrågas. Att bygga med så naturliga och rena material som möjligt gynnar en Giftfri miljö, där vi undviker hälso- och miljöstörande ämnen.

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Sammanvägt finns en ganska positiv bild för miljökvalitetsmålet och tre av dess preciseringar; för strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält och en mer problematisk bild för UV-strålning.

Strålskyddsprinciper och radioaktiv strålning

Riskerna minskar till följd av ökade tillsynsinsatser och krav. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ansvarar för tillsyn och uppföljning och genomför inspektioner vid länets kärnkraftverk, OKG AB. Syftet är att åtgärder ska vidtas för att säkerställa låga strålvärden såväl i arbetsmiljön som i omgivningen. Beräknad stråldos till riskgrupper är mycket låg jämfört med gränsvärdet. Ansvariga myndigheter, kommuner och OKG AB samverkar och tar fram beredskapsprogram och genomför övningar. Användning av strålning inom andra sektorer och hantering av avfall som innehåller radioaktiva ämnen bevakas nationellt genom SSM:s tillsyn.

Ultraviolett strålning

Antalet fall av hudcancer ökar i länet, från 119 fall år 2000 till 233 fall år 2015. Även om en minskning av nya hudcancerfall kan konstateras mellan år 2014 och 2015 så är det inget som tyder på en minskande trend. SSM och Landstinget har genomfört kartläggningar och informationsinsatser för att öka medvetenheten och kunskapen om barns och vuxnas solvanor. Färre länsbor uppgav att de bränt sig de senaste 12 månaderna i Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät mellan åren 2007 och 2015. I SSM:s enkätundersökningar om solvanor från 2015 framgick att fyra av 10 länsbor solade mindre, mycket mindre eller inte alls de senaste fem åren.

De flesta av länets kommuner arbetar med att på olika sätt förbättra barns och ungdomars utomhusmiljöer för att minska solexponeringen. Fokus har hittills varit på utemiljöer i samband med nybyggnation och mindre på att förbättra utomhusmiljön vid befintliga förskolor och skolmiljöer, men utgör även en integrerad del av många av kommunernas skoltillsyn. Frågan om barn och ungdomars utsatthet för solstrålning i samhället har fått större fokus på nationell nivå.

Elektromagnetiska fält

Trådlös elektromagnetisk överföring ökar i samhället och därmed även förekomsten av elektromagnetiska fält. Kunskap om hälsoeffekter är fortfarande låg och det råder osäkerhet på vilket sätt och i vilken omfattning elektromagnetiska fält kan orsaka cancer och neurologiska sjukdomar såsom Parkinson och demens. SSM har genomfört övervakningar, (dock ej i länet) som visar att fältstyrkan avtar snabbt med ökat avstånd, så myndigheten ser inga betydande risker med denna teknikutveckling, så länge lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Försiktighetsprincipen bör tillämpas; att undvika onödig exponering, exempelvis genom användning av handsfree vid samtal i mobiltelefon, och att nya bostäder, skolor och förskolor inte planeras nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.

I linje med länets åtgärdsprogram för miljömålen har delar av länets kommuner påbörjat ett kartläggningsarbete av elektromagnetisk strålning och elledningar.

Analys

Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå. Nationellt bedöms miljökvalitetsmålet att målet är nära att nås. Däremot syns inte någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Förutsättningar för att klara preciserade strålskyddsprinciper i arbetsmiljön och i övriga miljön är möjliga att nå. Även avseende utsläppen av radioaktiva ämnen är beslutade styrmedel och åtgärder tillräckliga för att målet ska klaras. Utsläppen av radioaktiva ämnen bevakas i prövningen av olika verksamheter, bland annat vid avställning av kärnreaktorer i länet. 

Precisering för UV-strålning följs upp genom statistik över antalet nya fall av hudcancer varje år. Trots resultatet av vaneändringar angående solexponering kommer följderna först att synas längre fram i tiden. Preciseringen blir mycket svår att nå till år 2020. Det behövs kraftfulla insatser främst i form av direkt information till de mest utsatta grupperna, barn och ungdomar samt till dem som delvis planerar deras utemiljö; rektorer för skolor och förskolor. Det är viktigt att arbeta förebyggande för att minska exponeringen, i planeringssammanhang vid ny bebyggelse och i samband med ombyggnationer av platser där människor i sårbara grupper vistas.

SSM har presenterat ett åtgärdsförslag för åren 2016–2019 med olika insatser för att minska exponeringen för strålning i samhället. Det rör sig bland annat om omhändertagande av avfall, tillsynsvägledning för UV-skyddade utemiljöer, fortsatta undersökningar om solvanor och mätningar av radiovågor. UV-strålningens påverkan på människors hälsa har nu blivit så tydlig och tiden för exponering och när skadan visar sig är så lång att det nu i högre grad uppmärksammat vikten av snabba åtgärder. Trots lyckosamma insatser kommer det att dröja innan trenden avseende nya fall av hudcancer kan vända.

Ingen regional bedömning av måluppfyllelse