Generationsmålet

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Södermanlands län och miljö kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns skog, jordbruk, sjöar, hav, några stora städer och många små orter. De stora miljöutmaningarna finns också här såsom övergödning och förlust av biologisk mångfald. När det gäller luftkvalitet och försurning är däremot situationen något bättre.

Det görs många åtgärder för att få en bättre miljö och många aktörer arbetar med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen. Det är ett länsomfattande program där olika aktörer gemensamt drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. Du kan läsa mer om arbetet i Södermanlands län på Länsstyrelsens hemsida. Uppföljningen av åtgärdsarbetet visar att arbete pågår i över åttio procent av åtgärderna.

Åtgärderna räcker dock i de flesta fall inte för att nå målen. För några mål, t.ex. Ett rikt växt- och djurliv, finns negativa trender som inte vägs upp av de åtgärder som görs. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Inom God bebyggd miljö finns däremot en positiv trend.

Ekosystemen i Södermanland är påverkade, och trots att många åtgärder görs minskar arealen av flera naturtyper, och förutsättningar för arter försämras. Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Endast en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna är dels övergödning, men också fysisk påverkan av vattenmiljöer. Positivt är däremot att mark och vatten i Södermanland inte är särskilt påverkat av försurning.

Planeringen behöver inriktas på att skapa transportsnåla samhällen. Avfallsmängderna behöver minska och kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras. Luftkvaliteten är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs. Giftiga ämnen som tidigare spridits i miljön finns kvar i omlopp och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål bedöms inte kunna nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Generationsmålet

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med ett stort antal aktörer i länet med ett åtgärdsprogram för Södermanlands miljö (ÅFM). Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter.

För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljö- och klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningarna i regionen.

Ekosystemens återhämtning och förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster

Ekosystemen i Södermanland är påverkade, och trots att många åtgärder görs minskar arealen av flera naturtyper, och förutsättningar för arter försämras.

Länsstyrelsen arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur. Den kommer att vara ett viktigt underlag för att få en bättre överblick över tillståndet i gröna och blå miljöer i länet. Arbetet innebär att ta fram många analyser som också kommer att ge bättre kunskap om förutsättningarna för ekosystemen i länet att fortsatt generera ekosystemtjänster.

Länsstyrelsen genomförde under 2016 en intern workshop om hur ekosystemtjänster kan användas i handläggningen.

Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt natur- och kulturmiljö  

Under det senaste året har flera nya naturreservat, med en sammanlagd areal på över 500 hektar, bildats i länet. Skydd av värdefulla naturområden är en viktig del i att bevara biologisk mångfald, samt natur- och kulturmiljö. För att nå miljömålen krävs dock också ett hållbart nyttjande utanför skyddade områden.

Länsstyrelsen arbetar med flera LIFE-projekt för att genomföra åtgärder inom och utanför skyddade områden. Inom projektet LIFE Coast Benefit genomförs bland annat restaurering av  betesmarker, stängsling och åtgärder för att gynna friluftslivet är några av insatserna.

LIFE Taiga är ett femårigt projekt som syftar till att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar i över 2000 hektar barrskog i 14 län. I Södermanland är det aktuellt att bränna i sex områden. Hittills har naturvårdsbränningar genomförts i tre områden i länet.

Ytterligare ett LIFE-projekt som Länsstyrelsen i Södermanland ingår i är Målarmusslans återkomst. Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) är en av Europas mest hotade musselarter. Artens utbredning har minskat med cirka 50 procent i Sverige under de senaste 100 åren. Under 2016 genomfördes ett inledande test för återintroduktion av tjockskalig målarmussla i Vedaåns övre delar. Vid uppföljningen under 2017 återfanns en stor del av alla utsatta musslor och i gott skick, och återintroduktionen kunde fullföljas med flytt av ytterligare musslor. Totalt 200 musslor har nu flyttats från Vedaåns nedre delar till de övre.

Inom arbetet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö (ÅFM) arbetar Länsstyrelsen tillsammans med bl.a. WWF med frihuggning och inventering av skyddsvärda träd både i naturreservat och utanför. Inom projektet har även ett skolträdsprojekt genomförts med utbildning av 68 lärare och 182 elever inom Nyköping kommun under 2016 samt framtagande av koncept för detta.

I Södermanland omfattas knappt 4 600 objekt av skydds- och varsamhetsbestämmelser. Av dessa är ungefär 3 200 byggnader, övriga är till exempel stenmurar, träd och alléer, som också har betydelse för kulturmiljön. Södermanlands län har en hög andel skyddade byggnader jämfört med andra län. Omkring 3000 byggnader har skydd eller varsamhetsbestämmelse enligt plan- och bygglagen. Det motsvarar enligt länsstyrelsens egna beräkningar 1,5 procent av det totala antalet byggnader i länet.

Människors hälsa och miljö  

Luftkvaliteten i Södermanland är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs. En stor del av utsläppen kommer från trafiken. Problemområden är främst vältrafikerade gaturum i större tätorter.

Länsstyrelsen har under året inom arbetet med friluftslivsuppdraget samlat länets berörda aktörer till en stor tankesmedja för friluftsliv. Med utgångspunkt i konferensen har ett regionalt friluftslivsnätverk startats med deltagande från kommuner, organisationer och näringsliv. Man arbetar t.ex. med tätortsnära natur, och att koppla friluftsliv till besöksnäringen.

Resurseffektiva och giftfria kretslopp

Giftiga ämnen som tidigare spridits i miljön finns kvar i omlopp och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig. Lagstiftning och krav från konsumenter behövs för att nå målet. Utrensning av produkter med farliga kemikalier i vardagen behöver fortsätta.

En åtgärd inom Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö handlar om att öka kretsloppstänket i VA-arbetet, för att utnyttja näringsämnen och minimera spridning av giftiga ämnen. Under året har en folder som beskriver vikten av avlopp i kretslopp och ger goda exempel.

Förnybar energi och effektiv energianvändning 

Utsläppen av växthusgaser i länet minskar och flera positiva trender finns idag, men vi har inte sett vändpunkten än. För att nå klimatmålet i länet krävs bl.a. hållbar samhällsplanering, energieffektivisering av transporter och fastigheter och satsning på förnybar energi.

Energikontoret i Mälardalen genomför på uppdrag av Länsstyrelsen en potentialstudie för restvärme i Södermanland under 2017. Syftet med studien är att identifiera outnyttjade restvärmeflöden från industrin samt bedöma potentialen för att utnyttja dessa flöden. Flertalet av de företag som kontaktats inom studien har sagt att de vill ha mer information och dialog kring ett möjligt restvärmeutnyttjande.

Länsstyrelsen deltar i projektet Vindkraft Öst som leds av Energikontoret i Mälardalen. Syftet med projektet är samverkan, kunskapsuppbyggnad och kartläggning av nuläget. Ett konkret mål med projektet är att skapa en arbetsgrupp med god förankring i länet som kan fungera som en kompetensresurs för vindkraftsfrågor.

Hushållning och Hållbar konsumtion

Inom ramen för arbetet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö har Länsstyrelsen tillsammans med Nyköpings och Trosa kommuner samt Nyköpingshem startat projektet Minimeringsmästarna. Projektidén har tagits fram av Göteborgsregionens kommunalförbund. Syftet är att skapa medvetenhet runt hushållens roll och möjlighet till att bidra till att minska avfall och därmed miljöpåverkan. Drygt 20 hushåll har anmält sig till projektet. De flesta är barnfamiljer som bor i villa eller radhus. Under projektets gång kommer regelbundna träffar att ordnas med olika teman – textil, kemikalier, delningsekonomi, matsvinn och hållbar konsumtion. Vid varje träff ordnas föreläsningar som är öppna för allmänheten.

Länsstyrelsen har tillsammans med Eskilstuna kommun tagit fram en rapport om Södermanlands livsmedelsförsörjningspotential. Länsstyrelsen stödjer och deltar i det regionala arbete som sammanfattas under rubriken Stolt mat i Sörmland. I arbetet, som är ett samverkansprojekt mellan många aktörer, träffas deltagarna inom flera olika teman som t.ex. handlar om att stärka lokala producenter och att arbeta med de offentliga måltiderna. Inom Stolt mat har en gap-analys tagits fram som visar på möjligheter för livsmedelsproduktion i Södermanland. Ytterligare en del i arbetet med livsmedel och miljö är 2016 års miljömålsdag som hade just Maten och miljön som tema.