Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Därmed bedöms målet möjligt att nå till 2020 i länet. Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning, dock inte tillräckligt för att nå målet till 2020. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Effektiva transportlösningar, miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandling är viktiga åtgärdsområden för att nå målet Begränsad klimatpåverkan.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för såväl Ett rikt växt och djurliv och Levande skogar. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

De allra flesta sjöarna i Uppsala län är påverkade av historiska sänkningar. Detta betyder bland annat att sjöarna blivit grundare, igenväxningstakten ökar och sjöarnas livslängd förkortas. Dessutom är övergödningspåverkan i de flesta fall stor på de sänkta sjöarna eftersom de oftast omges av produktiv jordbruksmark. Skälet till sjösänkningarna var i regel att skapa större areal jordbruksmark. I samband med bristen på jordbruksmark i slutet på 1800-talet torrlades ungefär hälften av de sjöar som då fanns.

Uppsala län domineras i stor utsträckning av bördiga uppodlade lerjordar, där tidigare sjöar och våtmarker har sänkts eller dikats ut. Detta har skett genom att vattendragen rätats, sänkts, breddats och rensats för att öka deras förmåga att snabbt leda bort allt vatten. Värdefull odlingsmark har vunnits på bekostnad av naturvärden och landskapets flödesutjämnande förmåga. Uträtningen av vattendrag och utdikning av tidigare våtmarker innebär att närsalter transporteras ut i vattendragen, Mälaren och havet. Utdikningarna har inte alltid gett den eftertraktade jordbruksmarken i tillräckligt stor utsträckning. I dessa lägen kan det finnas möjlighet att återskapa sjöar eller våtmarker.

Huvuddelen av Uppsala läns vattendrag, knappt 90 %, är fysiskt påverkade. Exempel på påverkan i vattendragen är markavvattning, grävningar, brukad mark eller tätorter i vattendragets närhet. Detta har förändrat vattendragens utbredning och läge, och därmed även förändrat levnadsvillkoren för de organismer som lever i vattendragen. Följderna blir att levnadsvillkoren förändras för de arter som lever i vattendragen. Till exempel kan yngellokaler och vandringsmöjligheter för fisk förändras, det påverkar då möjligheterna för arter att fortleva i dessa miljöer.

Flera av länets vattenmiljöer med höga naturvärden har skyddats, till exempel som naturreservat eller Natura2000, i vissa fall både och. Åtgärdsarbetet med att få bort vandringshinder och att restaurera skadade åsträckor går långsamt framåt.

För att nå målet behöver även miljömålen Ingen övergödning och Giftfri miljö uppnås.

Åtgärder på regional nivå

En fiskväg vid Ulva kvarn i Fyrisån blev klar under 2017. En justering av fiskväg i Kvarnfallet i Fyrisån gör att Fyrisån nu har fria vandringsvägar ända upp till Vattholma. En anlagd våtmark på Kavarö ska fungera som ”gäddfabrik” och bidrar till att stärka beståndet både av gädda och annan kustfisk . Ett mindre dämme längst ner i Hargsån har tagits bort.

Länsstyrelsen har fortsatt arbetet i projektet ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”, ett projekt som syftar till att ta fram en metod som visar vilka miljöåtgärder som är viktigast vid Dalälvens vattenkraftverk och hur de påverkar elproduktionen.

EU-projektet LIFE IP Rich Waters syftar till att effektivisera åtgärdsarbetet i Norra Östersjöns vattendistrikt och bidra till uppfyllandet av EU:s vattendirektiv. Länsstyrelsen i Uppsala deltar i fyra delprojekt vilka syftar till att minska övergödningspåverkan, ta fram en strategi för fria vandringsvägar för fisk samt samverka kring miljögiftsmätningar.

Analys och bedömning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020, med i dag beslutade styrmedel. Det går inte att utläsa någon tydlig utvecklingstrend för tillståndet i länets sjöar och vattendrag.

Vattenförvaltningen pekar på mycket stora utmaningar för att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021. Ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2016–2021 beslutades i december 2016. Åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningscykeln 2016–2021 kommer sannolikt att vara ett av de viktigaste styrdokumenten, inte bara för Levande sjöar och vattendrag utan även för miljömålen Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Hav i balans och Ett rikt odlingslandskap. Länsstyrelserna har tagit fram fördjupade, mer detaljerade underlag för åtgärdsprogrammet för 2016–2021.

För att miljömålet ska kunna nås behöver de areella näringarna bruka landskapet på ett sätt så att naturliga flöden och vattennivåer i landskapet bibehålls. Styrmedel för att anlägga funktionella kantzoner, zoner närmast vattendrag som utgörs av naturliga markslag, behöver tas fram. Rensningar av vattendrag behöver göras på ett sådant sätt att viktiga miljöer inte skadas. Utsättning av främmande arter får inte ske på ett sätt så att den biologiska mångfalden riskerar att ta skada.

Skydd och restaurering av vattendrag

Det finns ett stort behov av restaureringsinsatser i länets vattendrag. Utöver redan skyddade miljöer behövs en översyn och kartläggning av länets värdefulla vatten. En ökad kunskapsnivå om skyddsvärda vatten får till följd att vid nybildande av skyddsobjekt på land kan hänsyn också tas till naturvärden i vatten. Vid skydds- och restaureringsåtgärder beaktas inte alltid kulturvärdena i vatten.

Kulturmiljö

Arbetet med restaurering av de kulturmiljöerna med mest bevarandevärde i anslutning till vatten är mycket eftersatt. Kunskapsunderlagen avseende kulturmiljöer vid vattenmiljöer är bristfälliga och behöver förbättras genom fältinventeringar. Detta underlag är en förutsättning för att på ett framgångsrikt sätt kunna jobba med restaurering av vattenmiljöer.

Främmande arter

Den främmande arten signalkräfta utgör genom dess spridning av kräftpest, det största hotet mot flodkräftan. Situationen för flodkräftan är mycket allvarlig och det finns endast spillror kvar av arten i länet. Det är nödvändigt med skydd och restaureringsåtgärder för att rädda de få förekomster som finns kvar. En hållbar förvaltning av flodkräftan innebär även informationsinsatser.

Friluftsliv

Tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna är viktig för möjligheterna att värna ett väl fungerande bad- och friluftsliv samt strändernas betydelse för djur- och växtlivet. Länsstyrelsen granskar samtliga kommunala strandskyddsdispenser och bevakar strandskyddsfrågorna i planer enligt plan- och bygglagen. Den kommunala tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna fungerar bra. Endast i undantagsfall har Länsstyrelsen överprövat kommunernas beslut. Däremot är tillsynen inte tillräcklig och Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna planerar därför ett tillsynsprojekt för strandskydd.