Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Därmed bedöms målet möjligt att nå till 2020 i länet. Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning, dock inte tillräckligt för att nå målet till 2020. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Effektiva transportlösningar, miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandling är viktiga åtgärdsområden för att nå målet Begränsad klimatpåverkan.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för såväl Ett rikt växt och djurliv och Levande skogar. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

i) Åtgärder på regional nivå – bussar drivs till allt större del med biodrivmedel och andelen elfordon ökar i stadsmiljö.  Utbyggnad av infrastruktur för laddstationer för elbil i länet stöds av en storregional plan.

ii) Åtgärder på kommunal nivå – kommunerna i länet arbetar med att minska utsläppen från transporter på olika nivåer.  Exempelvis effektiviserar Knivsta sitt fordonbestånd och testar elfordon, Uppsala minskar sitt fordonsbestånd och centraliserar fordonshantering samt övergår till fossilfria alternativ.

iii) Åtgärder inom näringslivet – Vattenfall fasar ut torven från värmeverket och flera deltagande företag i länet har antagit utmaningar att förbättra sin energieffektivisering, genom till exempel effektivisering av belysning och ventilation.

De klimatpåverkande utsläppen har successivt minskat i länet sedan 1990, framförallt beroende på minskad användning av fossila bränslen för uppvärmning.  Även utsläppen från transporterna minskar trots att trafikarbetet ökar.

Transporterna och energiförsörjningen gav upphov till 43 respektive 23,5 procent av länets klimatpåverkande utsläpp 2015. Jordbrukssektorn stod för drygt 18,5 procent av utsläppen, arbetsmaskinerna för knappt 6,5 procent och utsläppen från industriprocesserna för 6 procent. Utsläpp från avfall och avlopp samt lösningsmedelsanvändningen står tillsammans för endast några enstaka procent.

En stor del av de klimatpåverkande utsläppen från trafiksektorn i länet orsakas av en omfattande genomfartstrafik vilken endast delvis påverkas av åtgärder som syftar till ändrade trafikbeteenden i länet.  Pågående utbyggnad av infrastruktur av laddningsstationer för elbil och utökad tillgång till biodrivmedel i länet förbättrar förutsättningarna för minskade utsläpp även från genomfartstrafiken. Exakt statistik för andelen genomfartstrafik i länet saknas, men varutransportdata visar att runt 37% av varutransport som påbörjas i länet även avslutas i länet.

Pendling till Uppsala stad från kringliggande kommuner ökar, men arbetspendling till Stockholmsregionen är fortfarande det kraftigaste pendlingstransportflödet. Inom länet har den genomsnittliga körsträckan med bil per person minskat under flera år men år 2014 skedde en ökning som sedan fortsatte under 2016. Detta tillsammans med en kraftigt förväntad befolkningstillväxt i länet kräver omfattande insatser för att begränsa utsläppen från transportsektorn. 

Länets busstrafik drevs 2015 till runt 25% med fossilfria drivmedel.  Räknat tillsammans med tågtrafiken som körs på fossilfri el så drevs länets kollektivtrafik till drygt 30 procent med fossilfria bränslen. 

Några exakta siffror för länet finns inte för klimatpåverkan orsakade av privata flygresor eller konsumtion av kött och andra produkter.

Analys

De största klimatpåverkande utsläppen i länet kommer från energi- och transportsektorerna. Koldioxidutsläppen från energisektorn orsakas till övervägande del av förbränning av torv vid värmeverket i Uppsala samt av plastinnehållet i bränslet i avfallsförbränningsanläggningen. En väsentlig minskning av de klimatpåverkande utsläppen från energisektorn förväntas i samband med att ett nytt värmeverk ska vara färdigt omkring 2020 då torven ersätts med förnybara bränslen. En viss oljeanvändning kommer dock att finnas kvar under de närmaste åren som spets- och reservkraft, men användningen behöver på sikt avvecklas. Ett orosmoln är dock den ökade användningen av plast i samhället, vilket i sin tur leder till ett ökat plastinnehåll i avfallsbränslet och därmed ökade koldioxidutsläpp från avfallsförbränningen.  Uppsala kommun i samverkan med näringslivet har initierat ett projekt som ska bidra till att fasa ut fossil plast genom upphandlingskanaler.

För att lyckas med att minska klimatpåverkan från transportsektorn krävs ett gemensamt globalt klimatåtagande, kraftiga nationella styrmedel, ett omfattande regionalt och kommunalt arbete samt ändrade beteendemönster. För att minska utsläppen från transportsektorn på regional nivå krävs både ett minskat trafikarbete och effektivare transportlösningar med väsentligt fler resor med kollektivtrafik, gång och cykel, samt en övergång till fordon som drivs med förnybara bränslen eller el. En annan förutsättning för att nå miljömålet är att utveckling av förnybara drivmedel sker i tillräcklig omfattning samt att fordonsutvecklingen går i samma riktning som utveckling av nya drivmedel. Utsläppen från kollektivtrafiken bedöms minska markant tack vare pågående infasning av biodrivmedel. 

En hel del av åtgärdsarbetet kan utföras på regional och kommunal nivå. En förbättrad och utbyggd kollektivtrafik är nödvändig men också en bättre utvecklad infrastruktur där till exempel nybebyggelse planeras längs kollektivtrafikstråken, samt fortsatt utbyggnad av cykelvägar. Miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandlingar är också viktiga åtgärdsområden, både i företag och i den offentliga sektorn. Inte minst gäller detta vid upphandling av fordon och transporter.

Under 2017 har arbete pågått med att ta fram en ny länstransportplan.  Arbetet har inte haft ett starkt klimatfokus och har grundats till stor del på existerande transportplanering, men åtgärder för att öka användning av kollektivtrafik och cykel har lyfts fram.  Den nationella planen för transportinfrastruktur anses ha utvecklats på liknande grunder och länsstyrelsen har understrukit betydelsen av en måldriven transportplanering för att uppnå klimatmålen.  I nuvarande form anses länstransportplanen och den nationella transportplanen inte sammantaget komma att resultera i minskat trafikarbete, eller i ökad andel transporter med mindre klimatpåverkan i tillräcklig omfattning för att nå klimatmålen.

Ändrade matvanor och minskat matsvinn, samt mer klimatvänliga transporter är viktiga beteendeförändringar för att klimatmålet ska kunna nås.