Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Därmed bedöms målet möjligt att nå till 2020 i länet. Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning, dock inte tillräckligt för att nå målet till 2020. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Effektiva transportlösningar, miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandling är viktiga åtgärdsområden för att nå målet Begränsad klimatpåverkan.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för såväl Ett rikt växt och djurliv och Levande skogar. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

De klimatpåverkande utsläppen har successivt minskat i länet sedan 1990, framförallt beroende på minskad användning av fossila bränslen för uppvärmning.

Transporterna och energiförsörjningen ger upphov till vardera cirka 35 procent av länets klimatpåverkande utsläpp. Jordbrukssektorn står för drygt 15 procent av utsläppen och arbetsmaskinerna för knappt 10 procent. Utsläppen från industriprocesserna, avfall och avlopp samt lösningsmedelsanvändningen står tillsammans för endast några enstaka procent.

En stor del av de klimatpåverkande utsläppen från trafiksektorn i länet orsakas av en omfattande genomfartstrafik som i allt väsentligt inte påverkas av åtgärder som syftar till ändrade trafikbeteenden i länet. Den genomsnittliga körsträckan med bil per person i Uppsala län har minskat under flera år men år 2014 skedde en ökning som sedan fortsatte under 2015. Detta tillsammans med en kraftigt förväntad befolkningstillväxt i länet kräver omfattande insatser för att begränsa utsläppen från transportsektorn.

I länet drivs regionbussarna med fossilfria bränslen till 11 procent och stadsbussarna i Uppsala till 68 procent. Totalt innebär det att busstrafiken i länet drivs till 25 procent med fossilfria bränslen. Inkluderas den regionala tågtrafiken som uteslutande drivs med fossilfri el drivs länets kollektivtrafik till drygt 30 procent med fossilfria bränslen.

Några exakta siffror för länet finns inte för klimatpåverkan orsakade av privata flygresor eller konsumtion av kött och andra produkter.

Analys

De största klimatpåverkande utsläppen i länet kommer från energi- och transportsektorerna. Koldioxidutsläppen från energisektorn orsakas till övervägande del av förbränning av torv vid värmeverket i Uppsala samt av plastinnehållet i bränslet i avfallsförbränningsanläggningen. En väsentlig minskning av de klimatpåverkande utsläppen från energisektorn förväntas i samband med att ett nytt värmeverk ska vara färdigt omkring 2020 då torven ska ersättas med förnybara bränslen. En viss oljeanvändning kommer dock under de närmaste åren att finnas kvar som spets- och reservkraft, men behöver på sikt avvecklas. Ett orosmoln är dock den ökade användningen av plast i samhället, vilket i sin tur leder till ett ökat plastinnehåll i avfallsbränslet och därmed ökade koldioxidutsläpp från avfallsförbränningen.

För att lyckas med att minska klimatpåverkan från transportsektorn krävs ett gemensamt globalt klimatåtagande, kraftiga nationella styrmedel, ett omfattande regionalt och kommunalt arbete samt ändrade beteendemönster. För att minska utsläppen från transportsektorn på regional nivå krävs betydligt effektivare transportlösningar med väsentligt fler resor med kollektivtrafik, gång och cykel, samt en övergång till fordon som drivs med förnybara bränslen eller el. En annan förutsättning för att nå miljömålet är att utveckling av förnybara drivmedel sker i tillräcklig omfattning samt att fordonsindustrin utvecklar fordon som kan drivas på dessa bränslen. Utsläppen från kollektivtrafiken bedöms att markant minska tack vare pågående infasning av biodiesel.  

En hel del av åtgärdsarbetet kan utföras på regional och kommunal nivå. En förbättrad och utbyggd kollektivtrafik är nödvändig men också en bättre utvecklad infrastruktur där till exempel nybebyggelse planeras längs kollektivtrafikstråken, samt fortsatt utbyggnad av cykelvägar. Miljöhänsyn och krav på energieffektivitet i upphandlingar är också viktiga åtgärdsområden, både i företag och i den offentliga sektorn. Inte minst gäller detta vid upphandling av fordon och transporter.

Ändrade matvanor och minskat matsvinn, samt mer klimatvänliga transporter är viktiga beteendeförändringar för att klimatmålen ska kunna nås.