Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer inget av de tretton miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att uppnås till 2020. Det behövs fler effektiva åtgärder för att undvika och kompensera skador på miljön samt tid för naturen att återhämta sig.

I Västerbotten bor vi få människor på stor yta och har tillgång till stora naturresurser. Trots det har vi allvarliga olösta miljöproblem som vi behöver ta tag i för att förbättra våra livsmöjligheter och bevarandet av våra natur- och kulturvärden.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt. Tillsammans med de nationella bedömningarna kommer endast ett av sexton miljömål att uppnås till 2020 i Västerbotten, Skyddande ozonskikt. Fyra av målen bedöms som nära att nå och tolv av målen som inte möjliga att nås. För att nå målen kommer det att behövas många fler vägledande beslut och insatser.

I länet genomförs en mängd aktiviteter som leder till hållbar utveckling. Några exempel på det som pågår är bland annat biologisk återställning av vatten och bildandet av natur- och kulturreservat. Längs Vindelälvsdalen pågår ett stort projekt om att bli Biosfärsområde. Inom klimatklivet beviljades 14 ansökningar investeringsstöd under 2017. Skellefteå bygger kulturhus i trä och Vilhelmina arbetar med att ta fram en grön översiktsplan. Umeå satsar på medskapande, jämställdhet och mångfald för en grönare framtid och samlar allt arbete för hållbar utveckling under begreppet Green Umeå. Årligen arrangeras SEE hållbarhetsveckan (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) där regionalt och lokalt hållbarhetsarbete lyfts fram. För tredje året i rad arrangerade Länsstyrelsen Klimatforum Västerbotten där årets fokus låg på mat och klimat.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftverken ligger långt under målvärdet. Västerbotten var ett av de områden i Sverige som drabbades hårdast av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. I dag, 28 år senare, är halten cesium-137 mycket låg i de flesta livsmedel och ligger oftast under gränsvärdet. Bara en procent av den stråldos från radioaktiva ämnen som en svensk får i sig per år beräknas komma från Tjernobylolyckan. Länsstyrelsens tidigare uppföljning av cesium i fisk visar att vissa sjöar i sydöstra delen av länet innehåller fisk med för höga halter av cesium. (1) De som äter mycket lokalt fångad fisk, viltkött och bär får ofta i sig mer cesium än andra. För dessa grupper har livsmedelsverket tagit fram kostråd som gör det möjligt att beräkna hur mycket cesium man får i sig från olika livsmedel.

Solens UV-strålning är den främsta orsaken till hudcancer. Antalet fall av hudcancer i Västerbotten uppvisar en ökande trend sedan tidigt sjuttiotal och vi bedöms inte kunna nå målnivån till år 2020. I Västerbottens län fick 50 personer diagnosen malignt melanom under 2015 varav 16 var män och 34 var kvinnor. (2) Under 2016 besökte Länsstyrelsen länets samtliga kommuner och diskuterade miljömål och hållbar utvecklingen.  Att skapa solskyddade utemiljöer för barn i förskolan och skolan är en åtgärd som finns i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen och något som har belysts lite extra under Länsstyrelsens kommunbesök.

Västerbottens läns landsting har tillsammans med de övriga norrlandslandstingen samarbetat med Regional cancercentrum norr under 2016 och 2017 om att genomföra ett cancerpreventivt projekt om sunda solvanor. Projektet har omfattat alla BVC-enheter i hela norra regionen för att ge alla barnfamiljer samma information. Projektet syftar till att skapa en bättre struktur för BVC-sjuksköterskor att prata om sunda solvanor. De delar också ut en kylskåpsmagnet i vykortsformat till föräldrarna med information om sunda solvanor för att öka medvetenheten om detta.

Allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning är för det flesta användningsområden mycket låg jämfört med gällande referensvärden. Dagens samhällsutveckling kommer att generera mer elektromagnetisk strålning. I vissa fall kan dock ny förbättrad teknik innebära att exponeringen istället minskar.

När det gäller allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och för lågfrekventa fält tillämpas försiktighetsprincipen. Rekommendationer från ansvariga myndigheter är att använda sig av handsfree och att man inom samhällsplanering ska begränsa fältstyrkan där människor vistas. Det pågår arbete inom EU att ta fram ett direktiv om skydd för arbetstagare i samband med exponering av elektromagnetiska fält. Nordmalings kommun har tagit fram lokala miljömål under 2016 där ett av målen är Giftfri och säker miljö för barn och ungdom. En åtgärd som planeras är att mäta radonhalter i samtliga skolor och förskolor.

Analys och bedömning

Svårigheten med att minska antalet fall av hudcancer är till stor del vår attityd till solbränna men även vårt beteende utomhus. Informations-, utrednings- och forskningsinsatser inom detta område har utökats med hopp om att minska antalet framtida hudcancerfall. Kraftig solexponering under barnåren har i flera studier visat på ökad risk för hudcancer senare i livet och därför är barn samt vuxna i barns närhet prioriterade målgrupper.

Miljöer som barn vistas i ska begränsa exponeringen för UV-strålning, till exempel bör lekplatser och skolgårdar utformas så att tillgång till skugga finns. Det är viktigt att information och kunskap om detta når ut till dem i kommunerna som planerar barnens utemiljöer. Riktade informationsinsatser till denna målgrupp från Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Länsstyrelserna är en viktig insats som bör genomföras.

Allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning är för de flesta användningsområden mycket låg jämfört med gällande referensvärden. Dagens samhällsutveckling kommer att generera mer elektromagnetisk strålning. I vissa fall kan dock ny förbättrad teknik innebära att exponeringen istället minskar.

Det finns dock två områden där skadliga hälsoeffekter inte helt kan uteslutas; dels från kraftledningar och elektriska apparater och dels radiovågor från mobiltelefoner. Rekommendationer om magnetfält från kraftledningar gäller i första hand vid samhällsplanering och nybyggande men användandet av mobiltelefoner berör allmänheten i högsta grad. Studier har nämligen visat att en frekvent och långvarig användning av mobil- och trådlösa telefoner kan öka risken för elakartad hjärntumör. För att undvika onödig exponering gör du enklast genom att använda hands-free när du pratar i mobilen. Det är särskilt viktigt att barn använder hands-free eftersom de kommer att använda mobiltelefoner under mycket lång tid.

Olika typer av behandlingar med laser och strålning från andra starka ljuskällor blir allt vanligare. Vid kosmetiska behandlingar, som att ta bort rynkor, hårväxt, synliga kärl, pigmentfläckar och tatueringar, används så stark strålning att de kan orsaka allvarliga skador på ögon och hud om de används felaktigt. Lasermedicinska behandlingar används även för led- och muskelbehandlingar och det krävs inte att dessa behandlingar sker under läkares ansvar. Därför finns det inga garantier för att den som genomför behandlingen har medicinsk kompetens.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att felaktigt användande av laser och IPL (intensivt pulserat ljus) är ett problem och ser därför över regleringen på detta område. Strålsäkerhetsmyndigheten har inlett ett samarbete med Socialstyrelsen i frågan. Detta eftersom frågan är en del av hela området kosmetiska behandlingar och Socialstyrelsen är expertmyndighet inom hälso- och sjukvård.

Särskilt fokus riktas mot hur krav ska kunna ställas på att den som använder utrustningen har tillräckligt kompetens samt att ett medicinskt ansvar ska krävas för verksamheten.

Referenser:

(1) Resultat från Länsstyrelsens provtagningar av cesium i fisk i Västerbotten.

(2) Antal fall av malignt melanom i Västerbottens län