Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer inget av de tretton miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att uppnås till 2020. Det behövs fler effektiva åtgärder för att undvika och kompensera skador på miljön samt tid för naturen att återhämta sig.

I Västerbotten bor vi få människor på stor yta och har tillgång till stora naturresurser. Trots det har vi allvarliga olösta miljöproblem som vi behöver ta tag i för att förbättra våra livsmöjligheter och bevarandet av våra natur- och kulturvärden.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt. Tillsammans med de nationella bedömningarna kommer endast ett av sexton miljömål att uppnås till 2020 i Västerbotten, Skyddande ozonskikt. Fyra av målen bedöms som nära att nå och tolv av målen som inte möjliga att nås. För att nå målen kommer det att behövas många fler vägledande beslut och insatser.

I länet genomförs en mängd aktiviteter som leder till hållbar utveckling. Några exempel på det som pågår är bland annat biologisk återställning av vatten och bildandet av natur- och kulturreservat. Längs Vindelälvsdalen pågår ett stort projekt om att bli Biosfärsområde. Inom klimatklivet beviljades 14 ansökningar investeringsstöd under 2017. Skellefteå bygger kulturhus i trä och Vilhelmina arbetar med att ta fram en grön översiktsplan. Umeå satsar på medskapande, jämställdhet och mångfald för en grönare framtid och samlar allt arbete för hållbar utveckling under begreppet Green Umeå. Årligen arrangeras SEE hållbarhetsveckan (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) där regionalt och lokalt hållbarhetsarbete lyfts fram. För tredje året i rad arrangerade Länsstyrelsen Klimatforum Västerbotten där årets fokus låg på mat och klimat.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ett rikt växt- och djurliv

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

I Västerbottens län finns enligt Rödlista 2015 ca 265 nationellt hotade arter. Kunskapen om deras situation i länet är i många fall begränsad. Dessutom finns det 48 arter i Rödlistan där kunskapen är så dålig så att det inte går att bedöma om de är hotade eller inte. Sveriges rapportering enligt EU:s Art- och habitatdirektiv 2013 visar att många arter och naturtyper, främst i boreal zon, men även några i alpin zon, inte har gynnsam bevarandestatus.

Under de senaste åren har landskapets betydelse för den biologiska mångfalden lyfts fram allt mer och arbetet med en planerad grön infrastruktur pågår. Med landskapsanalyser kan vi se helheten av hur till exempel infrastruktur, vindkraftverk, gruvor och en ökad bebyggelse påverkar den biologiska mångfalden. Grön infrastruktur innebär en kombination av skydd, återställning och hållbart nyttjande så att viktiga livsmiljöer finns kvar samt att djur och växter kan sprida sig.

Fram till och med november 2017 hade Länsstyrelsen Västerbottens bildat 34 nya naturreservat i länet.

Länsstyrelsen driver tillsammans med andra aktörer för närvarande flera projekt som syftar till att återskapa natur- och kulturmiljöer. Såväl naturvårdsbränning av skog, som återställning av flottledsrensade vattendrag och åtgärder för fria vandringsvägar i vattendrag pågår i länet.

Arter som länsstyrelsen har arbetat med under 2017 års åtgärdsprogram har bl.a. varit fjällräv, fjällgås, flodpärlmussla, flodkräfta, violett guldvinge, låsbräknar i hävdade marker, jämtlandsmaskros, vitryggig hackspett, sällsynta mossor samt skalbaggar i tallmiljöer.

Lokala naturvårdsprojekt (LONA) ger bra kunskap om kommunernas nära naturmiljöer och ger ett ökat engagemang för biologisk mångfald i länet. Under 2017 har Länsstyrelsen beviljat stöd till 18 nya projekt i länets kommuner. Exempel på sådana projekt är Vännäs kommun som har tagit fram informationsfolder om Vindelälven och utflyktsmål i kommunen. Arrangerat naturdag för barnen och allmänna naturvandringar för att inspirera människor till friluftsliv och ökad folkhälsa. Större kunskap och kännedom om naturen ger en ökad miljöhänsyn. 

Analys och bedömning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag beslutade eller planerade åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ. Dagens användning av biologiska resurser inom skogsbruk och fiske är inte hållbart. Utvecklingen för målet är till stor del beroende av utvecklingen inom övriga miljökvalitetsmål.

De åtgärder som befintliga styrmedel har lett till är otillräckliga och arbetet med att värna ekosystemen och hejda förlusten av biologisk mångfald går för långsamt.

För att nå Ett rikt växt och djurliv måste ett antal andra mål också uppnås: Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag. Dessutom påverkas uppfyllelsen av målet starkt av hur det går med Begränsad klimatpåverkan där det också finns en intressekonflikt, då skogen förväntas vara en del av lösningen för att minska koldioxidutsläppen.

Ekosystemtjänster och ekosystemens resiliens
Stora ekonomiska värden finns i våra naturresurser och sektorer som skogsnäring, jordbruk och fiske använder naturens ekosystemtjänster kommersiellt. De viktigaste åtgärderna för att minska förlusten av arter är att skogs-, jord- och vattenbruk tar hänsyn till naturmiljön och att fragmenteringen av landskapet upphör.

Hejdad förlust av biologisk mångfald
Den pågående satsningen på naturreservat och annat områdesskydd är av stor betydelse för bevarandet av ett stort antal arter, genom att erbjuda lämpliga livsmiljöer för såväl hotade som mer vanliga arter. För de mest hotade arterna är det viktigt med de riktade insatser som görs inom åtgärdsprogrammen.

Alla aktörer i länet behöver genomföra åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden. Ökad kunskap, mer hänsyn, bra planering och återställning av naturmiljöer betyder mest för ifall vi få behålla våra arter i ekosystemen.

Kunskap om biologisk mångfald
Kunskaperna har ökat avsevärt de senaste åren men det finns stora brister. Vi vet inte med säkerhet vilka åtgärder som måste genomföras för att säkerställa det långsiktiga bevarandet av arter och naturtyper i landskapet, särskilt i skenet av klimatförändringar.

Arbete pågår för att definiera vad grön infrastruktur innebär och hur en sådan kan skapas för att naturtyper och arter ska vara livskraftiga på kort och lång sikt, samt att säkerställa att naturen kan leverera ekosystemtjänster även i framtiden. Kunskapen om hur skötsel och restaurering påverkar den biologiska mångfalden måste öka. Landskapsanalyser behöver tas fram och åtgärder genomföras som leder mot en funktionell grön infrastruktur.

Restaurering av naturtyper och internationellt miljösamarbete
Länsstyrelsen ser att samarbete med andra länder leder till ökad kunskap för biologisk mångfald. Dessutom så kan vi med stöd av projektmedel genomföra åtgärder och återställning av olika naturmiljöer i vatten, restaurera våtmarker och öka hävden i skyddsvärda ängs- och hagmarker.