Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Hallands läns miljömål?

Den regionala uppföljningen 2017 uppvisar bara mindre förändringar. Liksom tidigare bedöms inget av målen kunna nås i sin helhet i Halland. Antalet mål med negativ trend har minskat något de senaste åren.

För Hallands del är utmaningarna fortfarande stora vad gäller exempelvis försurningstillstånd, antalet hudcancerfall, exploatering av jordbruksmark, fysisk påverkan i vatten, tillståndet i de marina miljöerna och utsläpp från transporter. Ytterligare ett område som hamnat i fokus i länet under året är tillgången till grundvatten.

För målet Ingen övergödning ses en fortsatt positiv utveckling i länet där det långsiktiga arbetet med minskat näringsläckage ger resultat. 

Den förbättring från negativ till neutral trend för Hav i balans som bedömdes i fjol består, och målet har nu även fått sällskap av Ett rikt odlingslandskap där den negativa trendpilen i år ersatts av en neutral.

Liksom tidigare uppvisar miljömålet Bara naturlig försurning en positiv trend vad gäller preciseringen om försurande nedfall. Här bedöms dock den sammantagna trenden för målet som helhet vara neutral, mycket baserat på osäkerheter kring återhämtningen i mark och vatten. Neutral trend bedöms även för Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar (Skogsstyrelsens bedömning) samt God bebyggd miljö.

De två mål som ännu uppvisar en negativ trend är Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. Att det går sämst för just dessa mål visar på behovet av en ökad hänsyn från alla sektorer när det gäller ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
För Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs ingen regional bedömning av måluppfyllelsen.

Att majoriteten av målen uppvisar en neutral trend återspeglar att det finns både positiva och negativa utvecklingar i miljön. Det visar också att takten i miljömålsarbetet skulle behöva växlas upp ytterligare för att målen ska nås.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

RESULTAT

Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan är att sänka utsläppen av klimatgaser med 40 procent mellan 1990 och 2020, men då ska en tredjedel av reduktionen uppnås genom gröna investeringar i utvecklingsländer eller insatser i andra EU-länder (1). Det medför att det inhemska klimatmålet blir knappt 27 procent och Halland har redan nått 32 procent minskning till 2015. Men trots den goda utvecklingen så återstår det mycket arbete för att vi ska nå övriga etappmål till 2030, 2040 samt 2045.

Länets totala utsläpp var cirka 1,5 miljoner ton år 2015, en liten minskning jämfört med år 2014. Det är främst inom sektorerna el och uppvärmning samt industri som minskningen har skett. Utsläppen från transportsektorn ökar, både jämfört med 1990 och 2014. Länet skiljer sig från övriga Sverige genom att en stor andel av klimatgasutsläppen kommer från transporterna.

Satsningar på större solcellsanläggningar ökar, bland annat har Varbergs Energi byggt Sveriges hittills största solkraftspark vid E6 i Tvååker utanför Varberg. Den kommer att ge cirka 3 gigawattimmar el per år, det motsvarar 250 villors elanvändning. Det stora intresset för solceller visar sig också i antalet ansökningar till solcellsstödet hos Länsstyrelsen. Hittills har det kommit in 1 358 ansökningar varav 751 har beviljats till en summa av 70 miljoner kr. I oktober 2017 står 259 ansökningar i kö med ett sökt belopp på 24 miljoner.

Länsstyrelsen deltar i ett projekt tillsammans med Energimyndigheten för att öka energieffektiviseringen i små och medelstora företag. Två nätverk av företag har startats i länet och ska under fyra år arbeta med energikartläggning och genomförande av energieffektiva åtgärder i företagen. Projektet finansieras av Nationella regionala utvecklingsfonden.

Regeringens satsning Klimatklivet ger möjlighet till medfinansiering av projekt för att minska utsläppen av växthusgaser. I Halland har hittills 35 projekt beviljats medel. De åtgärder som utförts i länet inom Klimatklivet är bland annat laddstationer, informationskampanj för hållbart resande, anläggningar för lustgasdestruktion på sjukhusen, konvertering från olja/naturgas till pellets samt HVO-tankstation (biodiesel) för tunga fordon.

Halland är ett län rikt på material för produktion av bioenergi från både skogs- och jordbruket. Region Halland, Högskolan i Halmstad, Energi- och miljöcentrum (EMC) och Hushållningssällskapet har startat projektet Arena Grön Tillväxt med hjälp av EU-finansiering. Projektet ska etablera en långsiktig innovations- och samarbetsplattform för grön tillväxt i Halland. Inom projektet pågår flera satsningar. Bland annat ett projekt om att byta ut plastprodukter inom sjukhusvården till produkter gjorda av bioplast. Man har även invigt en demovägg i Plönninge i Halmstad där man testar olika träbaserade väggpaneler i det västsvenska klimatet.

ANALYS

Det sker en hel del betydelsefulla insatser i länet i form av åtgärder som kan bidra till att uppfylla miljömålet. Men även om utsläppen visar en nedåtgående trend så krävs det att arbetet växlas upp ordentligt då det handlar om en omställningsprocess för hela samhället. Dessutom ingår inte vår konsumtions påverkan i klimatstatistiken.

Högskolan i Halmstad tog 2014 fram en analys av Hallands klimatgasutsläpp; ”Klimatgaser i Halland” (2). Slutsatserna är att det är inom transport- och jordbrukssektorn som man behöver vidta åtgärder framöver för att ha möjlighet att nå en begränsad klimatpåverkan.

Förutsättningar för en ökad produktion av förnybar energi är god i länet.  Satsningar på solcellsanläggningar ökar och det stora intresset för solceller visar sig också genom antalet ansökningar till solcellsstödet hos Länsstyrelsen.

Vad gäller energieffektivisering är potentialen betydande, men det finns ett  behov av ytterligare insatser för att få till konkreta åtgärder och ett mer systematiskt och kontinuerligt arbete. Därför är det positivt att både Länsstyrelsen och Energikontoret Region Halland har fått finansiering från Nationella regionala utvecklingsfonden för riktade insatser till målgruppen små och medelstora företag.

Regeringens satsning Klimatklivet ger möjlighet till finansiering av projekt för att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsen kommer framöver att arbeta proaktivt med att få in projektansökningar från Halland som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan framförallt inom de sektorer där utsläppen är stora och där vi inte ser en tydlig trend för utsläppsminskning; transporter och jordbruket.

Viktigt att notera är att utsläppen från den privata konsumtionen inte finns med i utsläppsstatistiken, men är viktig eftersom den bidrar till utsläpp av växthusgaser i andra länder som påverkar det globala klimatet.

Slutligen är insatser som kan styra livsstils- och konsumtionsmönster i mer hållbar riktning avgörande. Här krävs stora satsningar på information och folkbildning i syfte att förändra attityder och beteenden, i kombination med ekonomiska styrmedel.

REFERENSER

1. En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat Prop. 2008/09:162

2. Klimatgaser i Halland - en målinriktad analys med framtidsperspektiv, April 2014

Övriga källor:

- Nationella emissionsdatabasen, http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx   

- Arena Grön Tillväxt, Region Halland

- Projektet EENet: http://www.energimyndigheten.se/nrp/natverk-for-energieffektivisering/

Sammanställning solcellsstödet, referens Charlotte Dahlin, Länsstyrelsen Halland