God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Blekinge läns miljömål?

Trots miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till år 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Åtgärder såsom kommunala insatser för en giftfri förskola och att ställa miljökrav vid upphandling är steg i rätt riktning. Det pågår alltså insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.
 

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

 

?

 

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning


Resultat

För fjärde året i rad ökar befolkningen. Under 2016 ökade antalet invånare med 2 200 personer till 158 453 invånare [1]. Städer och tätorter vid södra kusten växer medan allt fler flyttar ifrån mindre orter, framför allt i den norra delen av länet. Behovet av bostäder har ökat i Blekinge och i alla fem kommuner råder nu underskott, behovet är störst i länets centralorter.

I Blekinge finns förhållandevis få skyddade byggnader. Cirka 600 byggnader, mindre än en procent av det totala antalet byggnader, har skydd eller varsamhetsbestämmelse enligt plan- och bygglagen [2]. Länet har 88 byggnadsminnen [3]. Olofströms kommun har ett heltäckande kulturmiljöprogram och [4] Karlshamn har en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden [5].

I den senaste miljöhälsoenkäten anger tio procent av de som bor i flerbostadshus att de upplever sig mycket störda av trafikbuller. Andelen vuxna i Blekinge som besväras av inomhusmiljön ligger relativt konstant på 17 procent. Andelen bostäder med fukt och mögel ligger på 18 procent, vilket är i nivå med riket i övrigt. Exponeringen för miljötobaksrök har minskat. [6]

I stora delar av Blekinge kan småskalig vedeldning utgöra en betydande källa till luftföroreningar och luftvägsrelaterade besvär. I Blekinge anger fem procent att de besväras av vedrök i eller i närheten av sin bostad, vilket är nästan dubbelt så många som nationellt [7]. Övervakning av tätortsnära luftföroreningar genomförs av kommunerna, se Frisk luft.

Energianvändningen i Blekinge är lägre än år 1990, men något högre än riksgenomsnittet. Industri och byggverksamhet står för över hälften och transporter för drygt 20 procent [8]. Fyra kommuner har planeringsunderlag för energi [9].

Mängden hushållsavfall är kopplat till konsumtion och mängden insamlat hushållsavfall ökar i Blekinge. År 2016 samlades det in 573 kg per person i länet, vilket är 18 procent mer än riksgenomsnittet [10].

Regionala åtgärder

Länsstyrelsen har under året arbetat aktivt för att öka kompetens och kunskap kring ekosystemtjänster genom att arrangera flera workshopar och seminarium. Länsstyrelsen arbetar med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur.

Länet hyser stora kulturhistoriska värden. Det pågår ett arbete med att se över och revidera länets riksintresseområden för kulturmiljö. Sedan arbetet påbörjades har sju av länets 19 områden reviderats och beslutats, arbete pågår med ytterligare några områden. Länsstyrelsen uppmuntrar länets kommuner att ta fram kommunala kulturmiljöprogram genom att erbjuda en samfinansiering av arbetet.

Åtgärder för att nå energi- och klimatmålen redovisas under Begränsad klimatpåverkan [11].

Kommunala åtgärder

Kommunernas översiktsplaner är antagna under 2006–2015. Under 2017 har 17 detaljplaner antagits. Olofström och Karlshamn har upprättat planer för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), Karlskrona och Ronneby håller på med en översyn av sina planer. Fyra kommuner har kommuntäckande planeringsunderlag för grönstruktur [12] och Ronneby är i slutskedet av sitt arbete.

Alla länets kommuner har idag åtgärdsstrategier avseende miljöanpassade transporter [13] och arbetar aktivt för med utbyggnad av ladd- och tankställen för förnybara bränslen. Utbyggnad av länets infrastruktur pågår vid riksväg 15 och planeras även för E22. Flera kommuner arbetar med att förbättra gång- och cykelvägar och i Karlskrona skärgård har båtpendel startats.

I länet finns stora natur- och friluftsvärden som ofta omfattas av områdesskydd eller riksintresseanspråk, och flera av dem ligger tätortsnära. De senaste åren har flera leder och friluftsanordningar anlagts och restaurerats för att öka tillgängligheten.

Blekinges fyra kustkommuner håller på att ta fram en gemensam mellankommunal havsplanering för Blekinge. Havsplanen omfattar havet utanför skärgården och den ska fungera som ett verktyg för att nyttja havet och dess resurser optimalt utan att den värdefulla miljön förstörs [14].

Ett fastighetsnära insamlingssystem papper-, metall- och plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, tidningar, matavfall och brännbart finns sedan flera år i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Under 2017 har det börjat införas i Ronneby kommun. Genom detta förbättras möjligheterna att ta tillvara på resurserna, främst genom återvinning [15].

 

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet bedöms inte vara möjligt att nå till 2020. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Befolknings- och bebyggelsekoncentrationen i söder bidrar till social mångfald men medför även markanvändningskonflikter. Tillgänglighet till service minskar, särskilt på landsbygden. Koncentrationen längs kusten ger underlag för service men expansionen medför ökade anspråk på bevarandeintressen, såsom natur- och kulturvärden, vilket orsakar markanvändningskonflikter. I de norra delarna av länet råder andra utmaningar när det gäller service, eftersatt underhåll av övergivna byggnader, behovet av tillgång till bil etcetera.

Detaljplanering och bostadsbyggande har ökat det senaste året, men den stora befolkningsökningen medför att ännu fler lägenheter i flerbostadshus behövs. Det är viktigt att miljökvalitetsmålen integreras bättre i den fysiska planeringen.

Ytterligare åtgärder krävs för att förbättra infrastrukturen och specifikt sådan som minskar miljöpåverkan. Det är viktigt att redan vid planering prioritera gång- och cykelvägar och kollektivtrafik framför bilvägar.

Vid förtätning av samhällen är det viktigt att bevara tätortsnära grönområden. Uppdaterade underlag behövs kring tillgänglighet till och kvalitet. Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur kan utgöra ett bra underlag.

Förtätning och höjda riktvärden för buller vid fasad ökar behovet att särskilt ordna tysta och ljuddämpade sidor av bebyggelsen. Underlaget för trafikbuller utomhus behöver uppdateras i länet. Även i inomhusmiljön kan buller orsaka hälsoproblem, men även fukt, mögel och radon är problem som kan vara hälsovådliga. Få boende vet idag om huruvida deras bostäder testats för radon. Mätningar behöver genomföras och åtgärder vidtas.

För att nå energi- och klimatmålen behövs minskning av energianvändningen och övergång till förnybara energislag, se miljömålet Begränsad klimatpåverkan [16].

Nya föreskrifter gällande kommunal avfallsplanering har trätt i kraft som innebär att kommunerna ska lägga ett större fokus på avfallsförebyggande åtgärder. De innehåller även krav som syftar till att bättre koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering. Ytterligare åtgärder krävs för att vi ska få en hållbar konsumtion [17].

 

Referenser

 1. Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2017, Länsstyrelsen i Blekinge, rapport 2017:10.
 2. Indikator q-märkt, Miljömålsportalen.
 3. Indikator Byggnadsminnen, Miljömålsportalen.
 4. Kulturmiljöprogram Olofströms kommun.
 5. Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad.
 6. Miljöhälsorapport Blekinge 2017, Arbets- och miljömedicin syd. 
 7. Miljöhälsorapport Blekinge 2017, Arbets- och miljömedicin syd. 
 8. Indikator Energianvändning, Miljömålsportalen.
 9. Indikator Planering energi, Miljömålsportalen.
 10. Indikatorer för Återvinning, Miljömålsportalen.
 11. Blekinges bedömning av Begränsad klimatpåverkan.
 12. Indikator Planering grönstruktur och vattenområden, Miljömålsportalen.
 13. Indikator Planering transporter, Miljömålsportalen.
 14. Information om havsplanering, Länsstyrelsen i Blekinge.
 15. Indikatorer för Återvinning, Miljömålsportalen.
 16. Blekinges klimat- och energistrategi, Länsstyrelsen i Blekinges webbplats.
 17. Indikatorer för Återvinning, Miljömålsportalen.