God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Blekinge läns miljömål?

I Blekinge bedöms inte något miljökvalitetsmål vara möjligt att nå till år 2020. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs förebyggande arbete, effektiva styrmedel och fler åtgärder. Ambitionerna måste öka och miljöfrågorna prioriteras högre på den politiska agendan.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Lokala och regionala åtgärder såsom arbete för en giftfri förskola och minskade utsläpp av mikroplaster är steg i rätt riktning.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Det pågår insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning


Resultat

Länet är landets femte mest tätbefolkade län med 53 invånare per kvadratkilometer. För tredje året i rad ökar befolkningen. Under 2015 ökade antalet invånare med 2 096 personer till 156 253 invånare [1], vilket är en nästan dubbelt så stor ökning mot 2014. Cirka 75 procent av invånarna bor i tätort. Städer och tätorter vid södra kusten växer medan allt fler flyttar ifrån mindre orter, framför allt i den norra delen av länet. Behovet av bostäder har ökat i Blekinge och i fyra kommuner råder nu underskott.

Åtgärder på regional nivå

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur.

Länsstyrelsen har under 2015 räknat antalet byggnader med q (rivningsförbud och varsamhet) och fått en mer korrekt bild mot tidigare. Länsstyrelsen har genomfört en översyn av flera av länets riksintresseområden för kulturmiljö.

Åtgärder på kommunal nivå

Kommunernas översiktsplaner är antagna under 2006-2015. Ronneby arbetar med en ny översiktsplan. Karlskrona har startat ett sådant arbete och Sölvesborg arbetar med att aktualisera sin. Från januari till november har 11 detaljplaner antagits, 90 procent i kustområdet. Planerna avser oftast bostäder men även verksamheter.

Alla länets kommuner har idag åtgärdsstrategier avseende miljöanpassade transporter [2]. Utbyggnad av infrastruktur pågår eller har slutförts bland annat för riksväg 27 samt planskild korsning vid Bergåsa. Cirka 75 procent av länets invånare bor inom 500 meter från en kollektivtrafiklinje. Flera kommuner arbetar med att förbättra gång- och cykelvägar.

I länet finns stora natur- och friluftsvärden som ofta omfattas av områdesskydd eller riksintresseanspråk, och flera av dem ligger tätortsnära. Länsstyrelsen och kommunerna har ökat tillgängligheten till dessa genom leder och anordningar. Fyra kommuner har kommuntäckande planeringsunderlag för grönstruktur [3] och Ronneby har snart tagit fram en sådan. I Karlskrona och Karlshamn saknar 30 procent respektive 12 procent av befolkningen tillgång till grönområde inom 300 meter från bostaden [4].

På initiativ av Länsstyrelsen arbetar kustkommunerna med att ta fram en gemensam havsplan.

Olofströms kommun har ett heltäckande kulturmiljöprogram [5]. Karlshamn har tagit fram en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden [6] och Sölvesborg och Karlskrona planerar att ta fram ett sådant. Länet har 88 byggnadsminnen [7]. Fyra kommuner har ofta skyddat byggnader genom rivningsförbud [8] i detaljplan, en kommun har skyddat någon enstaka byggnad.

Energianvändningen i Blekinge är lägre än år 1990, men något högre än riksgenomsnittet. Industri och byggverksamhet står för över hälften och transporter för drygt 20 procent [9]. Fyra kommuner har planeringsunderlag för energi [10].

Hushållen i Blekinge lämnar mycket till återvinning [11]. Insamlingen underlättas av att flera kommuner har insamling av många fraktioner vid den enskildes bostad.

Analys och bedömning   

Miljökvalitetsmålet bedöms inte vara möjligt att nå till 2020. Miljötillståndet varierar mellan målets olika delar och det går inte att utläsa en trend. Befolknings- och bebyggelsekoncentrationen i söder bidrar till social mångfald men medför även markanvändningskonflikter. Tillgänglighet till service minskar, särskilt på landsbygden.

Hållbar bebyggelsestruktur och samhällsplanering

Befolkningskoncentrationen längs kusten ger underlag för service men expansionen medför ökade anspråk på bevarandeintressen, såsom natur- och kulturvärden, vilket orsakar markanvändningskonflikter. Detta ökar behovet av bra planeringsunderlag. I de norra delarna av länet råder andra utmaningar när det gäller service, eftersatt underhåll av övergivna byggnader, behovet av tillgång till bil etcetera.

Detaljplanering och bostadsbyggande har minskat det senaste året, men förväntas öka nästa år. Fler lägenheter i flerbostadshus behövs. Det är viktigt att miljökvalitetsmålen integreras bättre i den fysiska planeringen. Information och utbildning behövs.

Infrastruktur, kommunikationer och kollektivtrafik

Infrastrukturutbyggnad bidrar till ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och kollektivtrafik. Vägtrafik påverkar hälsa och miljö negativt. Ytterligare åtgärder krävs för att förbättra infrastrukturen och på så sätt minska miljöpåverkan. Viktigt att redan vid planeringen prioritera gång- och cykelvägar framför bilvägar.

Natur och grönområden

Uppdaterade underlag behövs kring tillgänglighet till och kvalitet på tätortsnära grönområden. Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur kan vara en del av det arbetet. Viktigt att bevara tätortsnära grönområden vid förtätning.

Kulturvärden

Länet hyser stora kulturhistoriska värden. Länsstyrelsens översyn av riksintresseområden samt genomgång av q i detaljplan innebär att bättre underlag tas fram och görs tillgängliga. Detta blir ett användbart stöd för att bevara bebyggelsens kulturmiljövärden. Även övriga riksintresseområden bör ses över.

Hälsa och säkerhet

Underlaget för att bedöma inomhusmiljön är bristfälligt exempelvis för buller, men mycket tyder på att bullersituationen har försämrats. Förtätning kan bidra till ytterligare försämring. Barn störs av höga ljudnivåer i skola och förskola, en kartläggning av buller behöver genomföras. Även underlaget för trafikbuller utomhus behöver uppdateras.

I inomhusmiljön kan bland annat fukt, mögel och radon orsaka hälsoproblem. Det är viktigt att radonmätningar genomförs i enskilda bostäder och att förhöjda halter åtgärdas.

Hushållning med energi

För att nå energi- och klimatmålen behövs minskning av energianvändningen och övergång till förnybara energislag. I Blekinge arbetar forumet Klimatsamverkan Blekinge med dessa frågor [12]. Blekinges Klimat- och energistrategi [13] utgör ett bra stöd för olika samhällsaktörer i prioritering av åtgärder.

Avfall

Det är viktigt att minska mängden avfall och att minimera avfallets farlighet för hälsa och miljö. Åtgärder behövs för att nå en hållbar konsumtion.

 

Referenser

 1. Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2015. Länsstyrelsen i Blekinge, rapport 2015:8
 2. Indikator Planering transporter, Miljömålsportalen
 3. Indikator Planering grönstruktur och vattenområden, Miljömålsportalen
 4. Befolkningens närhet till grönområden, SCB Statistikdatabasen
 5. Kulturmiljöprogram Olofströms kommun
 6. Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad
 7. Indikator Byggnadsminnen, Miljömålsportalen
 8. Indikator Rivningsförbud, Miljömålsportalen
 9. Indikator Energianvändning, Miljömålsportalen
 10. Indikator Planering energi, Miljömålsportalen
 11. Indikatorer för Återvinning, Miljömålsportalen
 12. Klimatsamverkan Blekinge, Region Blekinges hemsida
 13. Klimat- och energistrategi för Blekinge – Åtgärder 2013-2016. Länsstyrelsen i Blekinge, rapport 2013:21