Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Når vi Stockholms läns miljömål?

Länets största utmaning i miljömålsarbetet är att nå miljömålen samtidigt som befolkningen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar. Viktiga åtgärdsområden är transporter, markanvändning, konsumtion och vattenkvalitet. Endast miljömålet Bara naturlig försurning bedöms kunna nås i tid.

 

Länets största utmaning i miljömålsarbetet är att nå miljömålen samtidigt som befolkningen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar. Viktiga åtgärdsområden är transporter, markanvändning, konsumtion och vattenkvalitet. Endast miljömålet Bara naturlig försurning bedöms kunna nås i tid.

Länets snabba befolkningstillväxt leder till ökad trafik, ökade avloppsvolymer och en stor efterfrågan på mark för bland annat bostadsbyggande. När miljömålsuppföljningen sätts i relation till tillväxten utmärker sig några stora områden som särskilt viktiga att arbeta med för att kunna nå miljökvalitetsmålen i länet. Dessa är transporter, markanvändning, konsumtion och vattenkvalitet. Åtgärder behöver göras inom samhällsplanering, rådgivning, tillsyn med mera.

För att kunna nå miljökvalitetsmålen krävs fler styrmedel och att takten i åtgärdsarbetet ökar; internationellt, i landet och i länet. I länet är sex mål prioriterade i åtgärdsarbetet inom ramen för den Regionala miljö- och samhällsbyggnadsdialogen; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö som en övergripande vision.

Endast ett mål, Bara naturlig försurning, bedöms kunna nås till år 2020 enligt de data som finns tillgängliga. Övriga miljökvalitetsmål bedöms inte möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade åtgärder.

Bedömningarna som gjorts i länet överensstämmer med dem som gjorts på nationell nivå för alla mål utom för Bara naturlig försurning, där är läget i länet mer positivt än på nationell nivå.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Skyddande ozonskikt

Resultat

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har idag till största delen upphört i Sverige. Utsläppen av klorflourkarboner (CFC) och klorflourväten (HCFC) från köldmedier minskat sedan slutet av 1980-talet.

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen sker idag främst som läckage från varor och produkter där de används som köldmedier eller i isoleringsmaterial. Utfasning pågår av HCFC i befintliga kyl- och värmepumpsanläggningar. Vid rivning av byggnader ska rivningsavfall innehållande ozonnedbrytande ämnen tas omhand som farligt avfall. Detta sker i länet till viss del, men en betydande del tas inte omhand som farligt avfall. Tillsynsmyndigheter i länet har genom tillsynsinsatser kommunicerat vikten av att detta avfall frånskiljs från övrigt rivningsfall och hanteras som farligt avfall.

Analys och bedömning

Avvecklingen i länet av köldmedier som innehåller ozonnedbrytande ämnen följer utvecklingen i resten av landet. Innehavare av kylanläggningar eller värmepumpar som sammanlagt innehåller över 10 kilo ozonnedbrytande köldmedier ska rapportera in installerad och påfylld mängd. Tillsynsmyndigheten har därmed kontroll över vilka mängder som används i länet. För isoleringsmaterial däremot vet vi bara att stora mängder CFC och HCFC ligger upplagrade i byggnader, mark och rör.

För att minska utsläppen i länet måste vi identifiera isoleringsmaterial så att de tas om hand på rätt sätt vid till exempel vid rivning. Det är också viktigt att förhindra illegal handel, införsel och utförsel av ämnen och produkter.

Problemet uppstår när byggnader rivs och det material som är ozonnedbrytande ska sorteras ut från och hanteras annorlunda än övrigt rivningsavfall. Sverige ställer stora krav på avveckling av ozonnedbrytande ämnen och har också skrivit under Wien-konventionen och Montrealprotokollet om åtgärder för att skydda ozonskiktet. I länet liksom i övriga landet finns återvinningsstationer för farligt avfall där bland annat kylar och frysar ska lämnas när de kasseras. I vissa kommuner erbjuder renhållningsbolagen hämtning vid dörren för att undvika att ozonfarliga ämnen hamnar på fel ställe.