Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Kalmar län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Utsläpp av växthusgaser i länet har minskat med 15 procent 1990-2014. För att nå miljökvalitetsmålet krävs bland annat globala överenskommelser, hållbar samhälls-planering, energieffektivisering av transporter och fastigheter samt ännu mer satsning på förnybar energi.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länet har förbättrats de senaste 20 åren och är relativt god jämfört med andra områden i landet. För att nå målet i sin helhet behöver utsläppen minska från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industri samt vedeldning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Delar av Kalmar län är försurningspåverkat, främst genom svavel- och kvävenedfall, vilket drabbar yt- och grundvatten, skog, tekniska konstruktioner och arkeologiskt material. För att nå miljökvalitetsmålet krävs nationella strategier och styrmedel samt skärpta krav i internationella miljöregelverk.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

De senaste åren har arbetet med att begränsa utsläpp och kemikalier och deras skadliga verkningar på miljö och hälsa intensifierats, men mer insatser behövs för att höja kunskapsnivån om kemikalier i vardagsprodukter och utreda föroreningar i mark, vatten och sediment.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv. Det internationella samarbetet har varit framgångsrikt. Användningen av ozonnedbrytande ämnen har minskat avsevärt. I länet behöver vissa isoleringsmaterial och kylanläggningar hanteras bättre vid rivning.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Styrmedel och informationsinsatser krävs för att målet ska nås. Detta gäller i huvudsak avseende exponering för UV-strålning, som kan orsaka hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten, har under senare år fått ytterligare resurser att kartlägga och informera om åtgärder för att kunna nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Övergödning är ett miljöproblem i länets vatten och störst är problemet i kustvattnet. Orsaken är utsläpp framförallt från jordbruket och avlopp, men även en utbredd fysisk påverkan på sjöar och vattendrag. Effektivare styrmedel och ett intensivare åtgärdsarbete behövs regionalt och nationellt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Stora behov av restaurering i natur- och kulturmiljöer i och vid sjöar och vattendrag finns, men arbetet går långsamt. Samtidigt finns brist av skydd och vård av kulturmiljöer, hotade arter och naturtyper. Årets vattenbrist är ett hot mot vattenförsörjningen och funktionen av vattenekosystemen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Utvecklingstakten i det nuvarande förebyggande arbetet med att skydda vårt dricksvatten går för långsamt och behöver bli mer långsiktigt. Året 2016 har präglats av ringa nederbörd som resulterat i en akut vattenbrist på Öland och senare även vattenbrist i sydöstra Sverige.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kust- och havsmiljön påverkas negativt av övergödning, överfiske och exploatering. Oroande är även mikroplaster, klimatförändringar och främmande arter. Skyddandet av havsmiljöer och arter går för långsamt. Kultur- och naturvärden måste få större fokus i både havsplanering och kommunal kustplanering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Få av länets våtmarkstyper och arter har gynnsamt tillstånd eller långsiktigt livskraftiga populationer. Det borde finnas enklare och effektivare styrmedel för att uppnå miljömålet Myllrande våtmarker.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Miljöhänsynen till natur- och kulturmiljöer behöver förbättras genom bland annat ökat sektorsansvar, dialog, information och utbildning. Resurser och medel för skydd och skötselåtgärder av skogar med höga naturvärden är otillräckliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Attityden till odlingslandskapet måste förändras. Medvetenheten om sambanden mellan jordbruk och livsmiljö, livsmedel och konsumtion måste öka för att skapa betalningsvilja dels för lokala och ekologiska produkter, dels för odlingslandskapets värden - nära förknippade med vår nationella identitet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Målet är svårt att bedöma eftersom det är brett och komplext. Fler och uppdaterade planeringsunderlag, ökad samverkan i länet och tvärsektoriella utbildningsinsatser krävs för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Biologiska resurser på land och i vatten behöver användas på ett hållbart sätt, vilket kräver stora omställningar inom bland annat jordbruk, skogsbruk, fiske, industri och samhällsbyggnad. För att uppnå målet krävs stora resurser och förändrade styrmedel.

Når vi målet i ditt län?