Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Kalmar län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Utsläpp av växthusgaser i länet har minskat med 18 procent 1990–2015. För att nå miljökvalitetsmålet krävs bland annat globala överenskommelser, hållbar samhälls-planering, energieffektivisering av transporter och fastigheter samt ännu mer satsning på förnybar energi.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länet har förbättrats de senaste 20 åren och är relativt god jämfört med andra områden i landet. För att nå målet i sin helhet behöver utsläppen minska från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industri samt vedeldning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Delar av Kalmar län är försurningspåverkat, främst genom svavel- och kvävenedfall, vilket drabbar yt- och grundvatten, skog, tekniska konstruktioner och arkeologiskt material. För att nå miljökvalitetsmålet krävs nationella strategier och styrmedel samt skärpta krav i internationella miljöregelverk
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Många allvarligt förorenade områden är i åtgärdsfas eller har åtgärdats i Kalmar län och arbete pågår för att höja medvetenheten om gifter i vardagen. Det finns dock kunskapsluckor om diffus föroreningsspridning och många förorenade platser därav behövs mer insatser för undersökningar och åtgärder.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och uttunningen har avtagit. Användningen av ozonnedbrytande ämnen har minskat avsevärt. I länet behöver vissa isoleringsmaterial och kylanläggningar hanteras bättre vid rivning.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Styrmedel och informationsinsatser krävs för att målet ska nås. Detta gäller i huvudsak avseende exponering för UV-strålning, som kan orsaka hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten, har under senare år fått ytterligare resurser att kartlägga och informera om åtgärder för att kunna nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Övergödning är ett miljöproblem i länets vatten och störst är problemet i kustvattnet. Orsaken är bland annat utsläpp från jordbruket och avlopp, men även en utbredd fysisk påverkan på sjöar och vattendrag. Effektivare styrmedel och ett intensivare åtgärdsarbete behövs regionalt och nationellt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det finns stora behov av restaureringsinsatser i länets natur- och kulturmiljöer i och vid sjöar och vattendrag men arbetet går för långsamt. Samtidigt finns en brist av skydd och vård av hotade arter, naturtyper samt kulturmiljöer. För flera av preciseringarna saknas underlag för bedömning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

I Kalmar län är vattenbrist en stor fråga och klimatscenarierna inför framtiden spår ett allt torrare klimat. Det livsviktiga grundvattnet måste skyddas och övervakas för att trygga en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en god livsmiljö för växter och djur i länets sjöar och vattendrag
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kust- och havsmiljön påverkas negativt av övergödning, överfiske och exploatering. Oroande är även mikroplaster, klimatförändringar och främmande arter. Skyddandet av havsmiljöer och arter går för långsamt. Kultur- och naturvärden måste få större fokus i både havsplanering och kommunal kustplanering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

För att långsiktigt bevara ekosystemtjänster och hotade arter knutna till våtmarker behöver insatsen med områdesskydd, restaurering och återskapande öka. Samtidigt finns en kunskapsbrist om många av länets våtmarker. Effektivare styrmedel behövs för att uppnå miljömålet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Kunskapen om och hänsynen till natur- och kulturmiljöer behöver förbättras genom bland annat ökat sektorsansvar, dialog, information och utbildning. Resurser och medel för skydd och skötselåtgärder av skogar med höga naturvärden är fortfarande otillräckliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Attityden till odlingslandskapet måste förändras. Medvetenheten om sambanden mellan jordbruk och livsmiljö, livsmedel och konsumtion måste öka för att skapa betalningsvilja dels för lokala och ekologiska produkter, dels för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
smiley saknas

14. Storslagen fjällmiljö

Inte applicerbar
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Målet är svårt att bedöma eftersom det är brett och komplext. Fler och uppdaterade planeringsunderlag, ekonomiska stödinsatser och ökad samverkan i länet krävs för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Många arter och flera naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas. Biologiska resurser används idag inte på ett hållbart sätt. Stora omställningar inom bland annat jordbruk, skogsbruk, fiske, industri och samhällsbyggnad, liksom ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer krävs.
smiley saknas

17. Generationsmålet

I Kalmar län är ambitionerna många och höga. Men det råder också frustration och önskan om att öka takten mot en samhällsomställning. Det behövs mer resurser och skarpare styrmedel för att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation.

Når vi målet i ditt län?