Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Västerbottens län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

För att uppnå detta mål krävs internationella insatser och samarbete mellan världens länder. I Västerbottens län har utsläppen av växthusgaser minskat med 18 procent sedan 1990 men det krävs stora insatser för att de ska fortsätta att minska, framförallt inom transportsektorn.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Utsläppen av kvävedioxid är fortsatt på höga nivåer i länets två största städer. De åtgärder som genomförts har effekt men inte tillräckligt för att målet ska nås. Efterhand som kvävedioxidutsläppen från trafik minskar blir slitagepartiklar från däck och beläggningar ett större problem.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Trots att det skett en avsevärd förbättring utgör försurningen alltjämt ett av de största hoten mot länets sjöar och vattendrag. Inom länets östra del finns områden där upp mot hälften av vattnen fortfarande är så påverkade att det medför betydande problem för fisk och andra vattenlevande djur.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

För att kunna minska mängden och påverkan från kemikalier och gifter i miljön krävs kontinuerligt arbete genom bland annat informationsinsatser och tillsyns- och prövningsarbete enligt miljöbalken.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mätningar indikerar att återväxten påbörjats. Det är dock viktigt att fortsätta arbetet med att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. De stora problemen är CFC som kan frigöras från isoleringsmaterial vid rivning och utsläppen av lustgas.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

För att nå målet måste åtgärder ske för att minska exponeringen av UV-strålningen och därmed risken för hudcancer. Det kräver en förändring av människors livsstil och attityder kring utseende och solning. Viktiga insatser är information och rådgivning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

7. Ingen övergödning

Tillståndet i Västerbotten är övervägande positivt. Det finns lokala övergödningsproblem i sjöar, vattendrag och kustvatten, men omfattningen är liten i jämförelse med södra Sverige. Problemen beror framför allt på utsläpp från jordbruk, mindre reningsverk och enskilda avlopp.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Västerbottens län är rikt på sjöar och vattendrag. Här finns allt från kristallklara fjällvatten till näringsrika, kustmynnande jordbruksåar. Många vatten är tyvärr negativt påverkade, exempelvis av miljögifter, försurning och fysiska ingrepp som dikningar, rensningar och onaturliga vandringshinder.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Länet har en regional vattenförsörjningsplan.Flera kommuner inrättar/reviderar vattenskyddsområden. Ett riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning finns. Kommersiellt uttag av naturgrus i vattenskyddsområden är måttligt. Kunskap om grundvattennivå och påverkan på ekosystem bör förbättras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Förhöjda halter av miljögifter, högt exploateringstryck, lokala problem med övergödning samt att traditionella näringar längs kusten minskar gör att miljökvalitetsmålet blir svårt att nå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Många av Västerbottens våtmarker har skadats av utdikning och annan påverkan. Det skadas fortfarande våtmarker i samband med skogsbruk och exploateringar. Våtmarksskyddet går långsamt och arbetet med hydrologisk återställning har liten omfattning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Ekosystemförändringarnai landskapet fortskrider och naturskogar ersätts av anlagda kulturskogar. Insatser görs för att stärka den biologiska mångfalden, resurser för att bevara och återskapa naturskogar behöver utökas kraftigt. Miljöhänsynen behöver förbättras om generationsmålet ska kunna nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Västerbotten har en liten andel åkermark. Förutsättningen för ett rikt odlingslandskap är att den arealen bibehålls och helst ökar. Många arter är beroende av ett öppet landskap, hävdade betesmarker och slåtterängar, men också av småbiotoper som stenmurar, öppna diken, odlingsrösen med mera.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

14. Storslagen fjällmiljö

Västerbottensfjällen är till största delen oexploaterade. Här finns goda möjligheter att uppleva såväl natur som en aktiv renskötsel. Många olika verksamheter är dock beroende av fjällen, så samexistens är en utmaning. Klimatförändringar kan bli ett stort problem för hela fjällområdet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Positiva utvecklingstendenser finns inom ett flertal av länets kommuner med ett ökat intresse för översiktlig planering. Stora geografiska skillnader i kommunernas exploateringstryck, samhällsstruktur och planeringsresurser gör att val av inriktning för miljömålsarbetet och förutsättningar för genomförande av konkreta åtgärder se
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Stora delar av naturen i Västerbotten är påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. Takten i arbetet med skyddade områden har dock ökat. Kunskapen om hur arterna påverkas av klimatförändringar är bristfällig.
smiley saknas

17. Generationsmålet

För att uppnå detta mål krävs politiska insatser och samverkan mellan olika aktörer. Arbete för cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion är viktigt för att nå ett samhälle med resurseffektiva kretslopp. Hållbarhetsveckan SEE är ett länsövergripande arrangemang som visar vägen mot ett hållbart Västerbotten.

Når vi målet i ditt län?