Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Västernorrlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i Västernorrland. Under perioden 1990 till 2015 har utsläppen i länet minskat med cirka 50 procent. Det är i första hand inom industri- och energisektorn som utsläppen av växthusgaser minskat. Utsläppen från transporter och arbetsmaskiner står för den största andelen av utsläppen av
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länet har förbättrats under de senaste decennierna men förbättringen har planat ut. Många besväras fortfarande av framförallt bilavgaser. Trafiken behöver minska genom vissa tätorter för att målet ska uppnås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Nedfallstrend och försurningsutveckling i sjöar och vattendrag är positiv men skogsbrukets biomassauttag kan motverka återhämtning. Kalkning behövs ännu i många vatten. Underlag och verktyg för bedömning är delvis osäkra och effekt på tekniskt material och arkeologiska föremål är dåligt känd.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

II länet pågår ett arbete med att lyfta strategin om giftfri vardag till kommunerna. Genomförda studier av miljögifter i länet motsäger den tidigare uppfattningen om att halterna i miljön skulle sjunka över tid. Det saknas en tillräcklig helhetsbild när det gäller förekomst av kemiska ämnen.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Utfasning av ozonnedbrytande ämnen regleras enligt internationella överenskommelser. På regional nivå kommer arbetet med tillsyn över gränsöverskridande transporter i syfte att förhindra illegal export av utrustning som innehåller CFC att fortgå. Tillsynen över hantering av avfall som uppkommer vid renovering och ombyggnad behöve
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Antalet fall av malignt melanom ökar med oroväckande takt i Sverige och i Västernorrlands län. Information om risker i samband med exponering för UV-strålning från solen och solarier måste prioriteras på nationell, regional och lokal nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Gödande ämnen släpps ut från industrier, avloppsreningsverk, enskilda avlopp samt jord- och skogsbruk. Åtgärder pågår för att förbättra reningen och minska läckaget. Trots detta ses ingen tydlig minskning av utsläppta mängder vilket delvis kan bero på den naturliga tillförseln.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

En stor andel av länets sjöar och vattendrag når inte målet minst god status och fysisk påverkan är främsta orsak. Restaureringsarbetet behöver öka än mer liksom insatser inom vattenkraft. För de mest värdefulla vattenmiljöerna behövs utökat skydd och dricksvattenskyddet behöver intensifieras.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

De naturgivna förutsättningarna och grundvattnets kvalitet är överlag god. Kunskapsläget är alltjämt relativt bristfälligt vad gäller vattenkvalitet och vattenuttag, och vattenskyddsområden revideras och fastställs inte i tillräckligt hög takt, mest på grund av resursbrist. Länets vattenförsörjningsplan är viktig för ökad kunskap
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Längs länet bedöms bara 52 % av vattenförekomsterna nå god ekologisk status. Största problemen är miljögifter, övergödning, främmande arter och brist på lekområden för fisk. Bättre underlag och ökade resurser behövs för tillståndsbeskrivning, planering och genomförande av miljöförbättrande åtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Takten att skydda våtmarker inom myrskyddsplanen har ökat men skötselbehovet av tidigare hävdade våtmarker är fortfarande stort. Skärpt hänsyn behövs vid verksamheter inom och i anslutning till våtmarker inom bl.a. skogsbruket, vägbyggnationer och vid byggande av kraftledningsgator.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Det pågår många aktiviteter som verkar i positiv riktning, men för att nå målen till 2020 är takten för långsam. För att säkerställa levande skogar krävs att sektorsansvaret inom miljöhänsyn genomsyrar alla led i sektorn, att åtgärder i skogen sker utan skador på miljön, och att vi avsätter ytterligare arealer för skyddad skog.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Svag lönsamhet för länets jordbruk är den stora anledningen till att den brukade arealen jordbruksmark i länet minskar. För att stärka jordbrukssektorn anordnas aktiviteter utifrån den regionala livsmedelsstrategi som visar utvecklingspotentialen för det gröna näringslivets olika delar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Utvecklingen i länet är positiv inom flera områden. Översiktsplaneringen fortsätter drivas av kommunerna och flera nya planeringsunderlag inom bl.a. kulturmiljö och havsmiljö har tagits fram.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Minskande hävd i kulturlandskapet har stor inverkan på miljömålet. Det omfattande skogsbruket i länet medför fragmentering och förlust av habitat. Förändringen på rödlistan är svagt positiv för länet. Det är viktigt att öka brand i skogen samt att utveckla skogsbruket mot större hänsyn på rätt plats.
smiley saknas

17. Generationsmålet

Generationsmålet preciserar den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. I länet pågår en rad insatser som bidrar till denna samhällsomställning men insatserna är otillräckliga för att vi ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta per 2020.

Når vi målet i ditt län?