Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Regionala miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Blekinge är fattigt på grundvatten och klimatförändringarna väntas leda till längre perioder med låga grundvattennivåer. Kvalitetsproblem är vanligt både i större grundvattentäkter och i enskilda brunnar. Kunskapen om grundvatten och påverkansrisker måste öka och arbetet med vattenskyddsområden prioriteras.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Bedömningen är mer positiv än den nationella 2016. Länet är gynnat när det gäller tillgången och kvalitén på grundvatten. Regional planering har ökat förutsättningarna för ett bättre skydd av grundvattnet. Uttaget av naturgrus har minskat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Grundvatten på Gotland har hög sårbarhet jämfört med övriga landet, varför problem med grundvattenkapacitet och kvalitet är vanligt. Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet, men enligt de undersökningar av grundvattnet som görs kan dock ingen tydlig förändring i positiv riktning ses.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Gävleborgs län

Fem procent av grundvattenförekomsterna har otillfredsställande kemisk status. Orsaken är bekämpningsmedelsrester och klorid från vägsalt. 23 procent av länets förekomster är i riskzonen för att inte uppnå god kemisk status. Riskerna härrör främst från infrastruktur, spridning av miljögifter från förorenade områden samt bebyggels
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, men enligt de undersökningar som görs kan man inte se någon tydlig förändring i positiv riktning. Grundvattennivåerna i stora delar av Halland har varit mycket under det normala och insatser som exempelvis bevattningsförbud har genomförts.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Länet är förhållandevis rikt på grundvatten av god kvalitet. För att ge en säker dricksvattenförsörjning behöver viktiga grundvattenresurser ges ett bra skydd och beaktas i samhällsplaneringen. Kunskapen om grundvattnets kvalitet och kvantitet samt påverkan på angränsande ekosystem behöver öka.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jönköpings län

Generellt sett är kvaliteten på grundvattnet bra i Jönköpings län, även om det på vissa håll förekommer problem med förorenat grundvatten. Att sanera dessa grundvattenförekomster är dyrt och komplicerat. Förebyggande arbete genom exempelvis bildande av vattenskyddsområden är därför viktigt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

I Kalmar län är vattenbrist en stor fråga och klimatscenarierna inför framtiden spår ett allt torrare klimat. Det livsviktiga grundvattnet måste skyddas och övervakas för att trygga en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en god livsmiljö för växter och djur i länets sjöar och vattendrag
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Grundvattnet har generellt god kvalitet, utom i några områden där det har förorenats av jordbruk, förorenad mark eller försurning. Grundvatten är ett trögt system, och det tar lång tid innan åtgärder ger förbättrad grundvattenkvalitet. Vattenskyddsområden bör uppdateras i högre takt än nu.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Tillgång och kvalitet på grundvatten är generellt sett god i länet. Många vattentäkter saknar skydd och kännedomen om grundvattnets status är dålig i stora områden. Målet kan i framtiden vara nära att nås om de största problemen prioriteras i det statliga och kommunala miljöarbetet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter och på sina håll råder konkurrens om vattnet. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

En positiv utveckling har skett för skydd av länets grundvattenresurser, minskat uttag av naturgrus och påverkan på grundvattennivåer. Men ytterligare insatser krävs för att säkerställa grundvatten av god kvalitet på lång sikt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Länets vattentäkter har oftast god dricksvattenkvalitet, dock förekommer enstaka täkter med föroreningar i råvattnet. En bättre kunskap om grundvattnets kvalitet behövs. Vattentäkter med omodernt lagskydd behöver uppgraderas till rådande lagstiftning och vattenförsörjningsplaner bör upprättas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Inom länet finns miljöproblem i form av höga salthalter samt bekämpningsmedel och andra miljögifter. Generellt sett bedöms dock grundvattnet vara av god kvalitet. Mer kunskap om påverkan på grundvattnet behövs och ytterligare insatser krävs för att åtgärda kända problem och undvika framtida risker.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Värmlands län

Tillgången till grundvatten av god kvalitet är i allmänhet god. Kunskapsläget behöver förbättras och därför är bedömningen osäker. Grundvatten är en viktig resurs för vår vattenförsörjning. Flera vattenskyddsområden för grundvattentäkter inrättas eller revideras, men fler behöver skyddas.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västerbottens län

Länet har en regional vattenförsörjningsplan.Flera kommuner inrättar/reviderar vattenskyddsområden. Ett riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning finns. Kommersiellt uttag av naturgrus i vattenskyddsområden är måttligt. Kunskap om grundvattennivå och påverkan på ekosystem bör förbättras.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västernorrlands län

De naturgivna förutsättningarna och grundvattnets kvalitet är överlag god. Kunskapsläget är alltjämt relativt bristfälligt vad gäller vattenkvalitet och vattenuttag, och vattenskyddsområden revideras och fastställs inte i tillräckligt hög takt, mest på grund av resursbrist. Länets vattenförsörjningsplan är viktig för ökad kunskap
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västmanlands län

Västmanlands län har goda grundvattentillgångar och mestadels god grundvattenkvalitet. Vissa kvalitetsproblem förekommer dock. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas för att säkerställa grundvattenkvaliteten. Skyddet av vattentäkter och grundvattenbärande grusavlagringar behöver förstärkas.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västra Götalands län

Tillståndsbedömningen för länets grundvatten är osäker på grund av för lite kunskap. Utifrån den begränsade kunskapen bedöms tillståndet för länets grundvatten generellt vara bra och medge en stabil dricksvattenförsörjning, även om lokala problem finns. Behovet av mätdata är stort.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Grundvattenfrågorna har haft låg prioritet i länet vilket lett till att kunskapen om grundvatten är alldeles för låg. Senaste tidens vattenbrist har väckt intresse för grundvattenfrågor, men för att trygga en långsiktig vattenförsörjning och skydda grundvattenberoende ekosystem krävs mer resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Överlag bedöms kvaliteten på grundvattnet i Östergötland vara god. Arbetet med vattenskyddsområden går framåt och en regional vattenförsörjningsplan är fastställd. Kunskapen om länets grundvatten har ökat och de flesta grundvattenmagasin som används för kommunal vattenförsörjning provtas löpande.

Når vi målet i ditt län?