Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Regionala miljömål

6. Säker strålmiljö

smiley saknas

Blekinge län

Antalet hudcancerfall orsakade av UV-strålning fortsätter att öka. En av de viktigaste åtgärderna för att nå miljökvalitetsmålet är att förändra människors livsstil och attityd kring utseende kopplat till solning. Fler skuggiga platser bör beaktas vid kommunernas fysiska planering.
smiley saknas

Dalarnas län

Den nationella bedömningen 2016 är att målet är nära att nås. Länet har låg naturlig bakgrundsstrålning men lokalt orsakar markradon höga radonhalter i inomhusluften. Solvanorna gör att antalet hudcancerfall ökar kraftigt. Exponeringen för elektromagnetiska fält har inte ökat under senare år.
smiley saknas

Gotlands län

Informationskampanjer om goda solvanor genomförs sommartid på Gotland men antalet nya fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning fortsätter att öka. Elektromagnetisk strålning och radon beaktas i översiktsplanen för Region Gotland. Kunskapsunderlaget är i övrigt i viss mån bristfälligt.
smiley saknas

Gävleborgs län

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i länet. För att nå målet krävs information om risker med solning och att sola i solarier samt en attitydförändring till solande. Halterna av radioaktiva ämnen i miljön fortsätter generellt att vara låga.
smiley saknas

Hallands län

På flera områden är strålsäkerheten godtagbar. Men antalet fall av hudcancer ökar fortfarande i Hallands län. Det behövs förändrade attityder och beteenden kring utseende och solning, samt bättre planerade utemiljöer med möjlighet till attraktiva skuggplatser.
smiley saknas

Jämtlands län

I det stora hela saknas det underlagsmaterial och en heltäckande bild av strålmiljön och det finns idag mycket begränsade resurser för att öka kunskapen och ändra beteenden. En ändrad attityd till solande är en viktig del för att nå målet.
smiley saknas

Jönköpings län

Trenden visar på ett ökat antal hudcancerfall i länet. I länet genomförs informationsinsatser med syfte att öka människors medvetenhet för riskerna med UV-strålning och kunskapen om hur det går att skydda sig.
smiley saknas

Kalmar län

Styrmedel och informationsinsatser krävs för att målet ska nås. Detta gäller i huvudsak avseende exponering för UV-strålning, som kan orsaka hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten, har under senare år fått ytterligare resurser att kartlägga och informera om åtgärder för att kunna nå målet.
smiley saknas

Kronobergs län

För detta miljömål bedrivs inget samlat regionalt arbete. Regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser saknas, utom i någon mån för exponering för UV-strålning där antalet hudcancerfall kan konstateras öka. För att bryta den trenden måste människor ändra sina solvanor.
smiley saknas

Norrbottens län

På flera områden är strålsäkerheten godtagbar men antalet fall av hudcancer har ökat under lång tid. Att minska exponeringen för UV-strålning är avgörande för att minska antalet hudcancerfall. Det kräver förändrade attityder och beteenden kring utseende och solning.
smiley saknas

Skåne län

För att nå miljökvalitetsmålet behöver framför allt åtgärder som leder till minskad exponering av UV-strålning genomföras. Viss osäkerhet råder kring elektromagnetiska fält och hur dessa påverkar oss människor.
smiley saknas

Stockholms län

Antalet fall av hudcancer fortsätter öka markant sedan 80-talet. Insatser krävs för att ändra befolkningens solvanor. För elektromagnetiska fält bör försiktighetsprincipen tillämpas i översikts- och detaljplaner, så att inte människor exponeras för värden över de rekommenderade.
smiley saknas

Södermanlands län

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. Samtliga delar av målet, förutom de som berör hudcancer, bedöms möjliga att nå med beslutade styrmedel. För att de skadliga verkningarna av UV-strålning ska minska krävs ett omfattande folkhälsoarbete som leder till beteendeförändringar.
smiley saknas

Uppsala län

För att bryta den ökande trenden av hudcancer behöver invånarnas exponering för ultraviolett strålning minska, särskilt för barn och unga. Information om riskerna med solning behöver intensifieras och tas in i skolundervisningen. För ökad måluppfyllelse behövs statligt stöd till radonsaneringar.
smiley saknas

Värmlands län

Tillståndet i länet följer den nationella utvecklingen som på flera områden är positiv. Ett område går i negativ riktning och det är att antalet hudcancerfall orsakade av ultraviolett strålning (UV) ökar.
smiley saknas

Västerbottens län

För att nå målet måste åtgärder ske för att minska exponeringen av UV-strålningen och därmed risken för hudcancer. Det kräver en förändring av människors livsstil och attityder kring utseende och solning. Viktiga insatser är information och rådgivning.
smiley saknas

Västernorrlands län

Antalet fall av malignt melanom ökar med oroväckande takt i Sverige och i Västernorrlands län. Information om risker i samband med exponering för UV-strålning från solen och solarier måste prioriteras på nationell, regional och lokal nivå.
smiley saknas

Västmanlands län

Länsstyrelsen ska inte göra någon bedömning av måluppfyllelsen, då det görs nationellt av Strålsäkerhetsmyndigheten.
smiley saknas

Västra Götalands län

Miljökvalitetsmålet är nära att nås till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla bör vara försiktiga med sitt solande, använda handsfree till mobiltelefonen och se upp med exponering för lågfrekventa magnetfält, exempelvis från kraftledningar.
smiley saknas

Örebro län

Örebro län skiljer sig inte från övriga delar av landet när det gäller stråldoser till allmänheten. Länet ligger något över riksgenomsnittet vad gäller antalet hudcancerfall. Åtgärderna riktar in sig på information om solningens påverkan på huden.
smiley saknas

Östergötlands län

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Svårigheten ligger framförallt i att minska antalet hudcancerfall. För att göra detta möjligt krävs en attitydförändring till solandet.

Når vi målet i ditt län?