Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Regionala miljömål

12. Levande skogar

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Tillgången på värdefulla skogsmiljöer är ännu inte säkrad i länet. Kvaliteten på miljöhänsynen behöver bli bättre samtidigt som ökade bevarandeinsatser krävs. Förutom gamla bok- och ekskogar är det viktigt att prioritera skydd av avenbokskogar och högbonitetsskogar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Många insatser görs för förbättrad hänsyn vid skogliga åtgärder. Stora arealer skog avsätts frivilligt. Arealen formellt skyddad skog ökar. Samtidigt avverkas skogar med höga naturvärden och hänsynen har brister. Det behövs större variation i skogsskötseln och mer kunskap om skogens olika värden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Skogsmiljöer med höga naturvärden fortsätter att minska och takten i bevarandeinsatser och skötselåtgärder måste därför öka. Miljöhänsynen i skogsbruket måste fortsätta att förbättras genom ökat sektorsansvar, dialog, information och utbildning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Det formella skyddet ökar och stora arealer är frivilligt avsatta, men miljövärden skadas av skogsbruk och skogliga värdekärnor och kontinuitetsskogar avverkas. Många skogstyper och skogslevande arter saknar gynnsam bevarandestatus samtidigt som flera viktiga substrat och livsmiljöer har minskat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Flera biologiska kvaliteter ökar långsamt, andra är oförändrade eller minskar. Miljötillståndet i skogen är fortfarande otillfredsställande. Det finns för lite areal lämpliga livsmiljöer för arter. Miljöhänsynen i skogsbruket måste fortsätta förbättras, utvecklas och omfatta alla skogsbruksåtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Miljötillståndet i länets skogar varierar och det krävs fortsatt utveckling av miljöhänsynen i skogsbruket samt ytterligare bevarandeinsatser. Utvecklingen är negativ. Skogstyperna kalkbarrskogar, skogar med hög bonitet, lövsuccessionsskogar samt sandtallskogar är särskilt värda att bevara.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Bättre hänsyn vid avverkning och fler bevarandeinsatser behövs. Resurserna för områdesskydd, naturvärdesinventeringar, skötselkrävande biotoper och utbildningar är otillräckliga. Viltskadorna är på en hög nivå. Den positiva trenden för död ved, grova träd och äldre lövrik skog har börjat plana ut.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Kunskapen om och hänsynen till natur- och kulturmiljöer behöver förbättras genom bland annat ökat sektorsansvar, dialog, information och utbildning. Resurser och medel för skydd och skötselåtgärder av skogar med höga naturvärden är fortfarande otillräckliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Mycket görs av sektorn för att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. En stor landskapsomvandling sker nu genom att många, för den biologiska mångfalden viktiga trädarter och flera andra växtarter, minskar på grund av det hårda betestrycket.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

I ett längre perspektiv har stora omvandlingar av den norrbottniska skogen skett med negativa följder för störningskänsliga arter. För att bevara den biologiska mångfalden i länet behövs ytterligare arealer formellt skyddad skog, en förbättrad miljöhänsyn och en landskapsbaserad naturvård.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Skåne präglas av ett aktivt skogsbruk vilket på landskapsnivå har fragmentiserat flera hotade arters naturliga livsmiljöer. Nordskånsk skogsmark är tydligt påverkad av försurning. Uttag av bioenergi påverkar mark och vatten negativ och kompenserande askåterföring utförs i otillräcklig omfattning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Värdefulla skogsmiljöer påverkas fortfarande negativt av skogsbruket och miljöhänsynen behöver utvecklas mer. Avverkningsuppföljning, inventeringsresurser samt utbildningsinsatser behövs. Resurserna för områdesskydd är otillräckliga. Utvecklingen i miljön är försiktigt positiv.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Skogen är en viktig resurs att nyttja vilket kan medföra att värdefulla skogsmiljöer påverkas negativt. Många insatser pågår eller ska påbörjas för att förbättra miljöhänsynen, men fortfarande behövs mer åtgärder för att ytterligare förbättra miljöhänsynen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Det finns hot mot värdefulla skogsmiljöer delvis beroende på otillräckliga resurser. Miljöhänsynen behöver förbättras. Skogsbruk på torvmark ökar vilket kan vara negativt båda för den biologiska mångfalden och för klimatet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Motsatta trender i miljötillståndet märks. Skador sker fortfarande på skogens natur- och kulturvärden. Flera åtgärder har påbörjats för att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. Utvecklingen i miljön bedöms som neutral. Resurserna för att skydda skogar med höga naturvärden är otillräckliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Ekosystemförändringarnai landskapet fortskrider och naturskogar ersätts av anlagda kulturskogar. Insatser görs för att stärka den biologiska mångfalden, resurser för att bevara och återskapa naturskogar behöver utökas kraftigt. Miljöhänsynen behöver förbättras om generationsmålet ska kunna nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Det pågår många aktiviteter som verkar i positiv riktning, men för att nå målen till 2020 är takten för långsam. För att säkerställa levande skogar krävs att sektorsansvaret inom miljöhänsyn genomsyrar alla led i sektorn, att åtgärder i skogen sker utan skador på miljön, och att vi avsätter ytterligare arealer för skyddad skog.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Det finns hot mot värdefulla skogsmiljöer i Västmanlands län, delvis beroende på otillräckliga resurser för skydd och skötsel. Miljöhänsynen i skogsbruket behöver förbättras. Skogsbruk på torvmark ökar, vilket kan vara negativt både för den biologiska mångfalden och för klimatet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Miljöhänsynen vid skogsavverkningar är fortsatt bristfällig. Nya riktlinjer och skärpt tillsyn gör att tillsynsbesluten från Skogsstyrelsen ökar. Skogsbrukets arbete med implementering av gemensamma målbilder för miljöhänsyn samt riktlinjer för att förebygga körskador och skador på forn- och kulturlämningar behöver stärkas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Miljöhänsyn i samband med skogliga åtgärder, fortsatt arbete med formellt skydd av skog samt frivilliga avsättningar är viktiga pusselbitar för att nå miljömålet. Åtgärder har påbörjats för att förbättra miljöhänsynen men fortfarande påverkas skogens natur- och kulturvärden negativt vid skogsbruk.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Arealen skog som undantagits för naturvård behöver ytterligare öka, samtidigt som viltbetestrycket behöver minska, för att klara den biologiska mångfalden. Miljöhänsynen vid avverkning behöver bli bättre. Andelen tall i skogslandskapet minskar. Mängden död ved och grova lövträd har ökat under många år.

Når vi målet i ditt län?