Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Regionala miljömål

1. Begränsad klimatpåverkan

smiley saknas

Blekinge län

Utsläppen av klimatpåverkande gaser minskar långsamt i Blekinge. De största utsläppen kommer från transportsektorn. För att kunna nå målet behövs kraftfulla åtgärder för omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi där den totala energianvändningen minimerats.
smiley saknas

Dalarnas län

Att begränsa klimatpåverkan är en global utmaning. Sverige vill vara ledande i frågan och siktar på att vara klimatneutrala redan 2045. I Dalarna är det främst inom transport- och industrisektorn som utsläppsminskningstaken behöver öka. Bedömningen nationellt är att det långsiktiga målet inte nås.
smiley saknas

Gotlands län

Arbete pågår att energieffektivisera företag på Gotland genom information och nätverkande. Utåtriktat arbete samt stöd för klimatinvesteringar främjar fossiloberoende transporter. Genom växthusgasutsläpp och förnyelsebar energiproduktion följs utvecklingen mot målet – utvecklingen går för långsamt.
smiley saknas

Gävleborgs län

Utsläppen regionalt fortsätter att minska och utvecklingen är försiktigt positiv jämfört med år 1990. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför. Andra långsiktiga utmaningar är effekterna av vårt beteende- och konsumtionsmönster.
smiley saknas

Hallands län

Hallands utsläpp av klimatgaser har minskat med 32 procent sedan 1990, vilket är mer än genomsnittet för Sverige, men etappmålet till 2020 är 40 procent. Störst minskning har skett inom el och uppvärmning samt industrin. En av de stora utmaningarna framåt är minskningar inom transportsektorn.
smiley saknas

Jämtlands län

Klimatfrågan är en global fråga. Jämtlands län kan i det globala och nationella perspektivet i första hand bidra till en begränsad klimatpåverkan genom exporten av förnybar energi från vattenkraft, vindkraft, bioenergi med mera. Därutöver behöver Jämtlands län minska utsläppen av växthusgaser, framförallt inom transportsektorn.
smiley saknas

Jönköpings län

Utvecklingen för klimatet är djupt oroande. De globala utsläppen ökar kraftigt. Ny forskning visar att nivån för ofarlig påverkan på klimatet redan har överskridits. Samtidigt finns positiva tecken eftersom möjligheterna att minska utsläppen är stora.
smiley saknas

Kalmar län

Utsläpp av växthusgaser i länet har minskat med 18 procent 1990–2015. För att nå miljökvalitetsmålet krävs bland annat globala överenskommelser, hållbar samhälls-planering, energieffektivisering av transporter och fastigheter samt ännu mer satsning på förnybar energi.
smiley saknas

Kronobergs län

Klimatförändringen är en stor utmaning i länet. Utsläppen av växthusgaser från uppvärmningssektorn minskar men utsläppen från transportsektorn ökar.
smiley saknas

Norrbottens län

För att uppnå det globala klimatmålet krävs kraftfulla internationella insatser och samarbete mellan världens länder. I Norrbottens län har utsläppen av växthusgaser minskat något sedan 1990. Det är länets tunga industri som står för merparten av utsläppen.
smiley saknas

Skåne län

Växthusgasutsläppen minskade med 31 procent år 1990–2015, vilket till största del beror på att utsläppen från energiförsörjning mer än halverades. Utsläppen från transporter och arbetsmaskiner minskade endast med 10 procent. Utsläpp genom konsumtion av produkter tillverkade utomlands fortsätter öka.
smiley saknas

Stockholms län

För att nå målet krävs kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken och energianvändningen är de största utsläppskällorna. Länets innevånare ger också upphov till stora utsläpp utanför länets gränser. Att nå målet när regionen växer är en av länets största utmaningar.
smiley saknas

Södermanlands län

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. Utsläppen av växthusgaser i länet minskar och flera positiva trender finns idag, men vi har inte sett vändpunkten än. För att nå målet krävs bl.a. hållbar samhällsplanering, energieffektivisering av transporter och fastigheter och satsning på förnybar energi.
smiley saknas

Uppsala län

De största klimatpåverkande utsläppen i länet kommer från energi- respektive transportsektorerna. Klimatpåverkan från energisektorn bedöms minska fram till 2020. Trenden att körsträckan med personbil per person minskat under flera år, bröts under 2014 och har fortsatt öka även under 2016.
smiley saknas

Värmlands län

Bedömning av målet Begränsad klimatpåverkan görs ej på regional nivå. Arbetet för minskade utsläpp i länet visar på goda resultat, men möjligheterna att arbeta för minskad klimatpåverkan beror i hög grad på såväl omvärldsfaktorer som om nationella och internationella styrmedel finns.
smiley saknas

Västerbottens län

För att uppnå detta mål krävs internationella insatser och samarbete mellan världens länder. I Västerbottens län har utsläppen av växthusgaser minskat med 18 procent sedan 1990 men det krävs stora insatser för att de ska fortsätta att minska, framförallt inom transportsektorn.
smiley saknas

Västernorrlands län

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i Västernorrland. Under perioden 1990 till 2015 har utsläppen i länet minskat med cirka 50 procent. Det är i första hand inom industri- och energisektorn som utsläppen av växthusgaser minskat. Utsläppen från transporter och arbetsmaskiner står för den största andelen av utsläppen av
smiley saknas

Västmanlands län

De totala utsläppen av växthusgaser i länet uppgick till 1 392 956 ton år 2015. Sedan 1990 har utsläppen i länet minskat med ungefär 42%. Mellan 2014 och 2015 minskade utsläppen med 57 605 ton, vilket motsvarar ungefär 4%. Utsläppen minskade i alla sektorer, förutom transporter.
smiley saknas

Västra Götalands län

Världens länder enades om ett globalt och rättsligt bindande klimatavtal i Paris 2015, den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och en strävan att nå under 1,5 grader.
smiley saknas

Örebro län

Klimatarbetet i Örebro län går bra. Utsläppen minskar snabbare än riksgenomsnittet. Uppvärmningen har i hög grad ställts om till förnybar energi. Utsläppen från industrin har minskat något. Utsläppen från arbetsfordon och transporter ökar något.
smiley saknas

Östergötlands län

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. I Östergötland sker ett omfattande åtgärdsarbete men globalt sett går utvecklingen i fel riktning.

Når vi målet i ditt län?