Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Regionala miljömål

1. Begränsad klimatpåverkan

smiley saknas

Blekinge län

Utsläppen av klimatpåverkande gaser minskar långsamt i Blekinge. De största utsläppen kommer från transportsektorn. För att kunna nå målet behövs kraftfulla åtgärder för omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi där den totala energianvändningen minimerats.
smiley saknas

Dalarnas län

Att begränsa klimatpåverkan är en global utmaning. Sverige vill vara ledande i frågan och siktar på att vara klimatneutralt redan 2045. Både nationellt och regionalt är det främst transporterna och industrins utsläpp som nu behöver minska. Bedömningen nationellt är att det långsiktiga målet inte nås.
smiley saknas

Gotlands län

Fokus inom energiomställnings- och energieffektiviseringsarbete på Gotland ligger på att främja fossiloberoende transporter, främst med biogas och el som drivmedel. Cykelplaner främjar cykelåkandet och potentialen och intresset att utveckla biogasproduktion och vindbruk på Gotland är fortsatt stort.
smiley saknas

Gävleborgs län

Utsläppen regionalt fortsätter att minska och utvecklingen är försiktigt positiv jämfört med år 1990. Störst utmaningar på länsnivå står transportsektorn och den energiintensiva industrin inför. Andra långsiktiga utmaningar är effekterna av vårt beteende- och konsumtionsmönster.
smiley saknas

Hallands län

Hallands utsläpp av klimatgaser har minskat med 28 procent sedan 1990, vilket är mer än genomsnittet för Sverige. Störst minskning har skett inom energiförsörjning samt transporter.
smiley saknas

Jämtlands län

Klimatfrågan är en global fråga. Jämtlands län kan i det globala och nationella perspektivet i första hand bidra till en begränsad klimatpåverkan genom exporten av förnybar energi från vattenkraft, vindkraft, bioenergi med mera. Därutöver behöver Jämtlands län minska utsläppen av växthusgaser, framförallt inom transportsektorn.
smiley saknas

Jönköpings län

Utvecklingen för klimatet är djupt oroande. De globala utsläppen ökar kraftigt. Ny forskning visar att nivån för ofarlig påverkan på klimatet redan har överskridits. Samtidigt finns positiva tecken eftersom möjligheterna att minska utsläppen är stora.
smiley saknas

Kalmar län

Utsläpp av växthusgaser i länet har minskat med 15 procent 1990-2014. För att nå miljökvalitetsmålet krävs bland annat globala överenskommelser, hållbar samhälls-planering, energieffektivisering av transporter och fastigheter samt ännu mer satsning på förnybar energi.
smiley saknas

Kronobergs län

Klimatförändringen är en av länets största utmaningar. Utsläppen av växthusgaser inom uppvärmningssektorn minskar och utsläppen från transportsektorn ökar. Åtgärder vidtas, inom flera områden, men inte alls i tillräcklig omfattning.
smiley saknas

Norrbottens län

För att uppnå det globala klimatmålet krävs kraftfulla internationella insatser och samarbete mellan världens länder. I Norrbottens län har utsläppen av växthusgaser ökat något sedan 1990 vilket främst beror på att länets tunga industri ökat sin produktion.
smiley saknas

Skåne län

Växthusgasutsläppen har minskat med 32 procent 1990-2014. Utsläppen från energiförsörjning minskade med 56 procent. Transporter och arbetsmaskiner står för nära hälften av utsläppen och minskade enbart med 9 procent. Utsläpp genom konsumtion av produkter tillverkade i andra länder fortsätter öka.
smiley saknas

Stockholms län

För att nå målet krävs kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken och energianvändningen är de största utsläppskällorna. Energisektorns och transporternas utsläpp tenderar att minska bortsett från inrikes civil sjöfart. Att nå målet när regionen växer är en av länets största utmaningar.
smiley saknas

Södermanlands län

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. Utsläppen av växthusgaser i länet minskar och flera positiva trender finns idag, men vi har inte sett vändpunkten än. För att nå målet krävs bl.a. hållbar samhällsplanering, energieffektivisering av transporter och fastigheter och satsning på förnybar energi.
smiley saknas

Uppsala län

De största klimatpåverkande utsläppen i länet kommer från energi- respektive transportsektorerna. Klimatpåverkan från energisektorn bedöms att minska fram till 2020. Trenden att körsträckan med personbil per person minskat under flera år, bröts under 2014 och har fortsatt öka även under 2015.
smiley saknas

Värmlands län

Bedömning av målet Begränsad klimatpåverkan görs ej på regional nivå. Arbetet för minskade utsläpp i länet visar på goda resultat, men möjligheterna att arbeta för minskad klimatpåverkan beror i hög grad på såväl omvärldsfaktorer som om nationella och internationella styrmedel finns.
smiley saknas

Västerbottens län

För att uppnå detta mål krävs internationella insatser och samarbete mellan världens länder. I Västerbottens län har utsläppen av växthusgaser minskat med 17 procent sedan 1990 men det krävs stora insatser för att de ska fortsätta att minska, framförallt inom transportsektorn.
smiley saknas

Västernorrlands län

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i Västernorrland. Under perioden 1990 till 2014 har utsläppen i länet minskat med cirka 44 procent. Det är i första hand inom industri- och energisektorn som utsläppen av växthusgaser minskat.
smiley saknas

Västmanlands län

Utsläppen i Västmanland har minskat med ungefär 30 % sedan 1990. Minskningen beror mest på att olja ersatts av förnybara bränslen i fastighetssektorn. Kraftvärmeverket i Västerås har minskat användningen av kol genom igångsättning av nya anläggningar för biobränsle och avfall.
smiley saknas

Västra Götalands län

Den globala medeltemperaturen ökar i takt med stigande halter av växthusgaser i atmosfären. För att klara klimatmålet behöver de globala utsläppen av växthusgaser börja minska senast 2020.
smiley saknas

Örebro län

Klimatarbetet i Örebro län går bra. Utsläppen minskar snabbare än riksgenomsnittet. Uppvärmningen har i hög grad ställts om till förnybar energi. Utsläppen från kemisk industri ökar. Utsläppen från arbetsfordon har minskat sedan föregående år och transporternas utsläpp minskar fortfarande.
smiley saknas

Östergötlands län

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. I Östergötland sker ett omfattande åtgärdsarbete men globalt sett går utvecklingen i fel riktning.

Når vi målet i ditt län?