Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Regionala miljömål

3. Bara naturlig försurning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Försurningssituationen i Blekinge har förbättrats men mark och vatten är fortfarande försurade. Nedfallet av försurande ämnen är stort. Även om nedfallet fortsätter att minska kommer marken vara försurad under lång tid och återhämtningen gå mycket långsamt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Dalarna är inte lika drabbat av försurande nedfall som sydvästra Sverige och nedfallet har avtagit. Flera vatten som tidigare har varit försurade har återhämtat sig och kalkningen minskar. Men den positiva utvecklingen med återhämtning från försurning har avtagit och den framtida påverkan från transporter och skogsbruket är osäke
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Gotlands län

Utsläpp av svaveldioxider och kväveoxider minskar, medan utsläppen av ammoniak från framförallt lantbruket ligger på en oförändrad nivå. Kalkhällmarker, kyrkor och ornament vittrar av försurande nedfall.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Återhämtningen i länets försurade marker och vatten går mycket långsamt trots ett minskat nedfall av försurande ämnen. Orsakerna är främst markens svaga återhämtningsförmåga och det moderna skogsbruket som medför bortförsel av näringsämnen. Den kalkning som bedrivs är underdimensionerad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Försurningssituationen i länet visar i vissa avseenden en positiv trend med bland annat minskande nedfall och svagt ökande pH-värden i ytvatten. Länet har ändå den största andelen försurade sjöar i landet och mycket tyder dessutom på att det mesta av den naturliga återhämtningen redan skett.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Nedfallet har en försurande effekt framförallt i fjällmiljö med tunna jordtäcken, svårvittrad berggrund och liten växtlighet. Utvecklingen är oklar; nedfallet har minskat, men effekterna i miljön är kvar. För att mildra effekterna av försurning kalkades cirka 400 sjöar, våtmarker och vattendrag 2014.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Försurning är fortfarande ett stort miljöproblem i länet, särskilt i länets västra delar. Det blir svårt att nå målet till år 2020. Det tar lång tid för naturen att återhämta sig och det krävs att kalkning av sjöar och vattendrag fortsätter för att inte negativa effekter på biologin ska uppstå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Delar av Kalmar län är försurningspåverkat, främst genom svavel- och kvävenedfall, vilket drabbar yt- och grundvatten, skog, tekniska konstruktioner och arkeologiskt material. För att nå miljökvalitetsmålet krävs nationella strategier och styrmedel samt skärpta krav i internationella miljöregelverk.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Kronobergs län är ett av de mest försurningsdrabbade områdena i landet. Detta beror på ett tidigare stort nedfall av kväve och svavel, samt markförhållanden med begränsad förmåga att neutralisera surt nedfall. I takt med minskat nedfall har skogsbrukets relativa bidrag ökat.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Norrbottens län

I Norrbotten bedöms försurning orsakad av människan främst påverka länets kustnära miljöer. Denna påverkan orsakas av markanvändning i områden med sura sulfatjordar. För surt nedfall finns tillräckliga beslutade styrmedel. Det saknas riktlinjer för markanvändning i områden med sura sulfatjordar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Sjöar, vattendrag, skogsmark samt växter och djur skadas av den försurning som drabbar landskapet. Svavel- och kväveutsläpp samt skogsavverkning är drivkrafter i försurningsprocessen. Utvecklingen är överlag positiv, men drabbade ekosystem uppvisar ännu starka, negativa effekter.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

Stockholms län

Målet är uppnått för länets sjöar, vattendrag och skogsmark. Nedfallet av försurande ämnen, till exempel från biltrafiken, behöver fortsätta att minska för att underlätta skogsmarkens fortsatta återhämtning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Södermanlands län

Mark och vatten i Södermanland är inte särskilt påverkat av försurning. Nedfallet av svavel har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. För kvävenedfallet går det inte att se någon tydlig trend. För att nå målet måste kvävenedfallet minska och skogsbrukets försurningspåverkan får inte öka.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

Uppsala län

Uppsala län har mindre problem med försurning i förhållande till landet i övrigt. En stor del av länet är täckt av kalkrika jordarter, vilket ger marken, sjöar och vattendrag ett naturligt skydd mot försurning. Mer än 80 procent av länets skogsmark har låg eller måttlig surhetsgrad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Försurningen är fortfarande ett problem och återhämtningen är långsam. Kalkning och reducering av utsläpp, i synnerhet från skogsbruk, sjöfart och transporter på kontinenten, är av stor vikt. Åtgärder inom skogsbruket, såsom askåterföring, är nödvändiga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Trots att det skett en avsevärd förbättring utgör försurningen alltjämt ett av de största hoten mot länets sjöar och vattendrag. Inom länets östra del finns områden där upp mot hälften av vattnen fortfarande är så påverkade att det medför betydande problem för fisk och andra vattenlevande djur.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Nedfallstrend och försurningsutveckling i sjöar och vattendrag är positiv men skogsbrukets biomassauttag kan motverka återhämtning. Kalkning behövs ännu i många vatten. Underlag och verktyg för bedömning är delvis osäkra och effekt på tekniskt material och arkeologiska föremål är dåligt känd.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Utvecklingen är positiv men minskad påverkan från främst kväveoxidutsläpp och skogsbruk behövs för att miljömålet ska kunna nås. Utan kalkning i länets försurade vattenförekomster kommer sannolikt inte God status att nås till år 2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Vissa tecken på återhämtning syns även om de försurande effekterna från nedfall och skogsbruk fortfarande överskrider gränsen för vad länets mark och vatten tål. Det behövs ett ökat fokus på ekosystemanpassning och askåterföring i skogsbruket.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Tillståndet i länets vattenmiljöer förbättras långsamt främst på grund av minskat svavelnedfall. Länets egna utsläpp av försurande ämnen har i stort sett legat still sedan mitten av 2000-talet. I delar av länet bedöms skogsbruket ha betydande försurningspåverkan.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Östergötlands län

Östergötland är ett län med ett litet försurningsproblem. Nederbördsmängderna är små och det finns stora områden med kalkhaltiga jordar. Försurningen av skogsmark riskerar att öka på grund av ökat uttag av biomassa som till exempel grenar och toppar vid avverkning.

Når vi målet i ditt län?