Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Regionala miljömål

2. Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Luftkvaliteten har förbättrats de senaste 20 åren men orsakar ändå skador på människors hälsa, växter och kulturminnen. För att nå målet behöver utsläppen minska från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industri samt hushållens vedeldning och användning av lösningsmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Under de senaste åren har situationen varit oförändrad. Vissa ämnen i luft minskar, andra ökar. I en del tätorter överskrids målets riktvärden. I stora delar av Dalarna är luftkvaliteten emellertid god. Mätningarna är inte heltäckande.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Gotlands län

Halterna av skadliga partiklar har minskat, men är höga i starkt trafikerade områden. Biltrafik, energianvändning och sjöfart släpper ut kvävedioxid. Miljömålet nås inte till 2020, men utvecklingen är positiv.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Gävleborgs län

Luftkvaliteten i tätorter och trafikintensiva områden behöver förbättras. Utsläpp från småskalig förbränning (ved- och pelletseldning) och från trafik behöver minska.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Luftkvaliteten i halländska tätorter har blivit bättre sedan 1990-talet, även om minskningarna av luftföroreningshalterna delvis har stannat av. Luftföroreningar orsakar dock fortfarande betydande skador på människors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Luften är relativt ren på de flesta håll i Jämtlands län i jämförelse med många andra områden i Sverige. Utsläppen av flera luftföroreningar minskar vilket är en positiv utveckling. Effekten av de minskade utsläppen på luftkvaliteten är svår att följa upp då det råder brist på underlagsdata.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Luftkvaliteten i Jönköpings län har förbättrats markant de senaste 20 åren. Förbättringen har avstannat under de senaste åren och det återstår en hel del att göra. Miljökvalitetsmålet är särskilt svårt att nå vid hårt trafikerade gator i tätorterna.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

Kalmar län

Luftkvaliteten i länet har förbättrats de senaste 20 åren och är relativt god jämfört med andra områden i landet. För att nå målet i sin helhet behöver utsläppen minska från vägtrafik, sjöfart, energiproduktion, industri samt vedeldning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Kronobergs län

Luftkvaliteten är relativt god i länet. Liksom på många andra håll i landet har vi störst problem att nå miljömål för partiklar (PM10) i tätorter.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Norrbottens län

En positiv trend med minskade luftföroreningar har förbättrat förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålet, men fortsatta insatser behövs. Marknära ozon är fortsatt ett problem i länet och under vissa förhållanden kan trafik och vedeldning göra att luften i tätorter försämras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Halterna och utsläppen av luftföroreningar är i ett regionalt perspektiv relativt oförändrade alternativt svagt minskande under senaste decennierna. Åtgärder för att minska utsläppen motverkas tyvärr av den ökande befolkningen och ökade utsläpp från transporter, samhälle och verksamheter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Vägtrafiken är den största orsaken till att målet inte nås i länet. Trafikmängderna ökar i takt med att befolkningen i länet växer, vilket försvårar möjligheterna att nå miljömålet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Södermanlands län

Luftkvaliteten är generellt god, men ytterligare åtgärder krävs. En stor del av utsläppen kommer från trafiken. Problemområden är främst vältrafikerade gaturum i större tätorter. Åtgärder behövs för att minska trafikmängd, dubbdäcksanvändning och utsläpp från vedeldning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

För att nå målet behöver kraftiga åtgärder sättas in, framför allt för att minska utsläppen från trafiken, vilket är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Luftkvaliteten i Värmland är oförändrad jämfört med tidigare år enligt de mätningar som utförts. Miljökvalitetsmålet kan inte uppnås eftersom halterna av flera olika föroreningar fortfarande är för höga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Utsläppen av kvävedioxid är fortsatt på höga nivåer i länets två största städer. De åtgärder som genomförts har effekt men inte tillräckligt för att målet ska nås. Efterhand som kvävedioxidutsläppen från trafik minskar blir slitagepartiklar från däck och beläggningar ett större problem.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västernorrlands län

Luftkvaliteten i länet har förbättrats under de senaste decennierna men förbättringen har planat ut. Många besväras fortfarande av framförallt bilavgaser. Trafiken behöver minska genom vissa tätorter för att målet ska uppnås.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västmanlands län

Luftkvaliteten i länet är relativt god, men fler åtgärder behövs innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv, men vissa problem med marknära ozon och partiklar återstår innan målet nås. Åtgärder krävs för att komma tillrätta med marknära ozon och partiklar i luft.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Den tidigare trenden mot en bättre luftkvalitet har för vissa föroreningar och platser planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar betydande skador på människors hälsa, växtlighet samt kulturföremål och kostnader till följd av ohälsa, skördebortfall och försämrad skogstillväxt.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Örebro län

Miljöövervakningen inom området luft har under en längre tid varit eftersatt i länet, vilket lett till att kunskapen om luftkvalitén i vissa delar är för låg. För att säkra en god luftkvalitet behöver luftfrågorna lyftas på lokalt, nationellt och internationellt plan.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Östergötlands län

Utsläppen av flera luftföroreningar har minskat betydligt de senaste åren. De främsta källorna till utsläpp av luftföroreningar är vägtrafik, förbränning samt vissa typer av industriverksamhet. Vissa luftföroreningar kan transporteras långa avstånd och över nationsgränser.

Når vi målet i ditt län?