Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Fördjupning - Ekologiskt odlad mark

Vad är ekologiskt jordbruk?

Det ekologiska lantbruket har en rad mål, principer och praktiska åtgärder som är utformade för att minimera den mänskliga påverkan på miljön. Målet är att säkerställa att jordbrukssystemet fungerar så naturligt som möjligt.

Det som kännetecknar ett ekologiskt lantbruk är en varierad växtföljd, mycket strikta begränsningar för användningen av bekämpningsmedel, handelsgödsel, antibiotika till djuren, livsmedelstillsatser och andra insatsmedel. Det är dessutom helt förbjudet att använda genetiskt modifierade organismer. Det ska användas växt- och djurmaterial som är motståndskraftiga mot sjukdomar och är anpassade till lokala förhållanden. Det går bra att använda egen stallgödsel och eget foder som produceras på gården.

Ekologisk certifiering

 

Ekologiskt jordbruk är också en del av en större produktionskedja som innefattar livsmedelsförädling, distribution och återförsäljning och, i slutändan, konsumenten.

Jordbrukare med ekologisk odling och/eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion inom ramen för miljöstöden. Syftet är att öka omfattningen av den ekologiska odlingen och djurhållningen. En jordbrukare som får stöd för ekologiska produktionsformer har inte automatiskt rätt att marknadsföra sina produkter som ekologiska.

För att konsumenterna ska veta att en produkt är ekologisk så finns det märkningssystem på produkter som definierar ekologisk produktion. Två sådana system är Krav och EU ekologiskt jordbruk. När en produkt är certifierad enligt någon eller båda av dessa system har de rätt att bära en logotyp/märkning som är utformad för att konsumenter lättare ska känna igen ekologiska produkter. Så varje gång du köper en ekologisk frukt i affären, eller väljer ett ekologiskt vin i på Systembolaget, kan du vara säker på att de är producerade efter stränga regler som syftar till att värna miljön och djuromsorgen.

Ekologisk produktion – olika regler

Den ekologiska odlingen regleras i dag av EU. EU:s förordningar är minimiregler som måste uppfyllas för att varor ska få säljas som ekologiska i EU:s medlemsländer. Men märkningsorganisationer i olika länder kan ha egna bestämmelser utöver de gemensamma. Svenska KRAV har egna regler som på vissa punkter går längre än EU:s. I Sverige är det Jordbruksverket och Livsmedelsverket som ansvarar för att EU:s regler följs. SWEDAC, ackrediterar och godkänner de kontrollorgan som certifierar den ekologiska produktionen. Jordbruksverkets ansvarsområde är odlingen.

Regeringen vill öka den ekologiska produktionen
Satsningarna på ekologisk odling ska hjälpa till att miljöanpassa det svenska jordbruket men är även en åtgärd för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap. Regeringens mål för ekologisk produktion av livsmedel till år 2010 är att andelen certifierad ekologisk odling ska öka till minst 20 procent av landets jordbruksmark.

”Miljöersättning” för ”miljötjänst”

Ekologisk produktion har positiva effekter för markens långsiktiga produktionsförmåga och för biologisk mångfald. Markägare kan åta sig att sköta sin mark och sina djur enligt vissa villkor i 5 år. För den ”miljötjänst” som utförs kan markägaren ansöka om och få ”miljöersättning”.

Miljöersättning kan ges både till ekologisk odling på åkermark och för ekologisk djurhållning. Jordbruksverket betalar ”miljöersättning”, för ekologisk produktion. För att få full ersättning krävs även anslutning till certifiering för ekologisk produktion.
Länsstyrelserna kontrollerar jordbrukarnas ansökningar.

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: