Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Klorid i grundvattnet

Förstoring
Diagram

Grundvattentäkter med kloridanalys uppdelat på år och maximal kloridhalt.

Förstoring
  • För få värden
  • 0-1%
  • 1-5 %
  • 5-10 %
  • 10-50 %

Andel allmänna grundvattentäkter med maximal kloridhalt över 50 mg/l per län år 2006–2008.

Vägsaltet vi använder påverkar våra grundvattentäkter

Användningen av vägsalt kan påverka grundvattnet och därmed vattenförsörjningen negativt. Förhöjda kloridhalter kan bl.a. ge korrosion på ledningar och vatteninstallationer samt ge vattnet salt smak. Indikatorn ska följa vägsaltets påverkan på allmänna grundvattentäkter i första hand.

Mindre mängder salt tillförs grundvattnet från havsvindarna. Detta bidrag motsvarar i Svealand och Norrland upp till 5 mg/l klorid och i Götaland upp till 20 mg/l klorid. I områden under högsta kustlinjen eller i kustområden kan kloridhalterna naturligt vara mycket högre. Utöver vägsalt kan även bl a avlopp och lakvatten från avfallsdeponier ge förhöjda kloridhalter.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har en databas för grundvattenförekomster och vattentäkter (DGV) med bl.a. analysresultat från grundvattentäkter. Råvattenanalys utförs nu alltmer sällan och t ex finns för perioden 2006-2008 kloridanalyser endast från 452 allmänna grundvattentäkter. Av dessa hade hade ungefär 10 % en kloridhalt över 50 mg/l vilket motsvarar ”Relativt hög halt” enligt grundvattnets bedömningsgrunder för tillståndsklassning vid något tillfälle under treårsperioden.  Diagrammet ovan bygger på ca 15 000 kloridanalyser, dataunderlaget är dock inte komplett, eftersom uppgifter saknas från många vattentäkter, se vidare Metod.

Med hjälp av denna indikator och indikatorn Vägsaltsanvändning ska påverkan på grundvattnet kunna följas genom att ökningar och minskningar av kloridhalter i grundvattnet kan jämföras med användningen av vägsalt.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: