Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Exploatering i fjällen

Förstoring
Diagram

Areal av fjällområdet som berörs av exploatering i form av vägar, skoterleder och byggnader.

Förstoring
  • 0 - 10 %
  • 10 - 20 %
  • 20 - 30 %
  • 30 - 40 %
  • 40 - %

Andel av fjällområdet (av den totala fjällarealen) som berörs av vägar, skoterleder och byggnader.

Ingen ökning av exploaterad yta

De skandinaviska fjällen är ur ett nationellt och internationellt perspektiv värdefullt natur- och kulturlandskap med mycket höga upplevelsevärden. Miljökvalitetsmålet omfattar hela fjällområdet och utvecklingen i landskapets natur-, kultur- och friluftsmiljöer. För att målet ska kunna nås krävs att berörda sektorer och samhället i övrigt skyddar och sköter områdets känsliga miljöer. Fortsatt renbete är en viktig förutsättning för att upprätthålla landskapets unika värden.

Verksamheter som påverkar fjällområdet är vägar, byggnader, turism, rennäring och terrängfordon. I dag är ca 20 % av fjällens yta exploaterat. Mellan 2004 och 2008 har ingen ökning av den exploaterade ytan skett. Antalet vindkraftverk som har etablerats under perioden är 19 stycken.

Turismen orsakar lokalt påverkan på mark och vegetation längs leder och mycket välbesökta områden. För att begränsa barmarkskörning behöver åtgärder vidtas. Anläggningars inverkan på mark och vegetation behöver också inventeras och dokumenteras.

Delmålet om skador på mark och vegetation bedöms möjligt att nå om åtgärder vidtas för att kanalisera terrängkörning och annan markskadande verksamhet från känsliga områden. Mer kunskap om skador på vegetation orsakade av mänsklig verksamhet behövs för att kunna följa upp delmålet.

De regionala miljö- och hushållningsprogram som har upprättats gemensamt har börjat tillämpas under 2006. Syftet är att förbättra förutsättningarna för hållbar utveckling i fjällmiljön. Länsstyrelsernas program och samebyarnas miljöplaner utgör tillsammans väsentliga hjälpmedel för att lösa frågorna om markanvändningen i fjällen.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: