Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Ekologiskt odlad mark

Förstoring
Diagram

Andel åkermark med miljöstöd för ekologisk odling respektive certifierad ekologisk åkerareal (ersätter KRAV godkänd areal). Linjen anger målnivå KRAV år 2010.

Förstoring
  • 0-10 %
  • 10-20 %
  • 20-30 %
  • 30-40 %
  • 40- %

Andel åkermark med miljöstöd för ekologisk odling år 2014.

Den certifierade åkermarken ökar långsamt

I det ekologiska lantbruket eftersträvas en hög grad av självförsörjning. Syftet är att få en livsmedelsproduktion som värnar om djur och miljö och som är konkurrenskraftig på lång sikt. Vid odling ersätts kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel med andra åtgärder, till exempel varierad växtföljd och gödsel från ekologiskt hållna djur. Avsaknad av kemikalier och ökad variation bidrar till större biologisk mångfald på åkermarken och i dess närmaste omgivning.

Under år 2013 var 14,6 procent av den ekologiskt odlade åkermarken certifierad. Andelen certifierad ekologisk åkermark har ökat för varje år men denna ökning har de senaste åren varit väldigt liten. Från och med år 2007 var det inte längre möjligt att få ersättning för vall utan ekologiskt hållna djur. Detta innebär att det inte går att jämföra statistik från och med år 2007 med siffror från tidigare år.

Ekologisk produktion har en potentiell påverkan på flera av miljökvalitetsmålen och har dessutom bäring på flera av generationsmålets strecksatser. En ökad efterfrågan på ekologiska produkter är ett viktigt sätt för konsumenter att påverka utvecklingen i önskvärd riktning.

 

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: