Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Hydrologisk restaurering av torvmarker

Förstoring
Diagram

Areal torvmarker som är hydrologiskt restaurerade med statliga medel 2010-2017.

Förstoring
  • <= 50 ha
  • 51 - 100 ha
  • 101 - 150 ha
  • 151 - 200 ha
  • > 200 ha

Total areal torvmarker hydrologiskt restaurerade med statliga medel (främst med EUs LIFE-projekt), fördelat på län mellan åren 2010-2017.

Fler torvmarker behöver restaureras

Torvmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan under lång tid. Natur- och kulturvärden samt övriga ekosystemtjänsters funktion i torvmarker har påverkats negativt av markavvattning, vattenreglering och kvävenedfall m.m. Fler torvmarker behöver återskapas för att öka biologisk mångfald, kollagring, vattenrening och vattenhållande förmåga.

Indikatorn visar omfattning av statligt miljöarbete, och ger en indikation av hur ekosystemtjänsten kollagring ökar som en följd av restaurering. Antal hektar som påverkas positivt (från våtmarks- och klimatsynpunkt) av genomförd hydrologisk restaurering genomförd/finansierad/delfinansierad av staten. Idag läcker dränerade torvjordar på åkermark och skogsmark stora mängder kol till atmosfären. Under 2017 har ca 44 ha torvmarker restaurerats med statlig finansiering, främst med medel för skötsel i skyddade områden.

Från 2010 fram till 2017 har ca 3000 hektar torvmarker restaurerats hydrologiskt. Största delen av dessa är restaurerade med medel från EUs LIFE-projekt LIFE to addmire som pågick 2010-2015 och där Dalarna, Jämtland, Jönköping, Kronoberg,  Skåne, Västernorrland och Östergötland deltog. Men även medel för skötsel i skyddade områden ingår.

De åtgärder som genomförs uppvisar ofta goda resultat lokalt, förhållandevis stor areal har restaurerats med LIFE-medel, men åtgärdstakten är för låg samt att omfattningen är för liten för att vända den negativa utvecklingen nationellt.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: