Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och i andra länder

Förstoring
Diagram

Konsumtionsbaserade växthusgaser – slutlig användning i Sverige 1993-2015.

För de totala konsumtionsbaserade utsläppen inkluderas alla utsläpp som orsakas av den inhemska slutliga användningen, oavsett var i världen utsläppen sker. De utsläpp som orsakas av den produktion som vi importerar ingår.

Förstoring

Andelen utsläpp från import ökar

Sverige har en stor utrikeshandel. Detta gör att vi både påverkar och påverkas av ett allt mer globalt handelsutbyte mellan världens länder. De klimatpåverkande utsläppen som uppstår genom vår import  utgör en stor och växande andel av de totala konsumtionsbaserade utsläppen.

De totala konsumtionsbaserade utsläppen har varierat mellan åren med en tydlig dipp i samband med den finansiella krisen 2009. Utsläppsnivån är idag ungefär densamma som 1993. Utsläppen som sker i Sverige på grund av vår konsumtion har minskat med cirka 30 procent, samtidigt har utsläppen i andra länder ökat med cirka 50 procent.

Naturvårdsverket tar med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) fram konsumtionsbaserade utsläpp för att följa upp Sveriges klimatpåverkan i andra länder. Metoden har utvecklats sen generationsmålet omformulerades så att det även omfattade ett internationellt perspektiv och beslutades av riksdagen år 2010.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: