Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Koncentration av klimatpåverkande ämnen i atmosfären

Förstoring
Diagram

Koncentration av växthusgaser och klimatpåverkande aerosoler i atmosfären 1970-2015.

Stigande koncentration av växthusgaser i atmosfären

Sedan förindustriell nivå har koncentrationen av summan av samtliga växthusgaser och klimatpåverkande ämnen stigit och utgör ca 445 ppm 2015. Utöver den uppvärmning som redan blivit följden av denna koncentrationsökning, kan ytterligare uppvärmning sägas finnas "intecknad", till följd av trögheter i klimatsystemet, och till följd av en avtagande "maskerande" effekt av kylande partikelutsläpp (i takt med att dessa utsläpp åtgärdas). För att det ska vara möjligt att klara Parisavtalets långsiktiga målsättningar är det mycket brådskande att de globala utsläppen av växthusgaser snabbt börjar minska. 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: