Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Hård död ved

Förstoring
Diagram

Förändring av volymen hård död ved, (m3sk/ha), glidande femårsmedelvärden.

Hård död ved

 

Den döda veden lever

Tillgången på hård död ved har stor betydelse för mångfalden av mossor, lavar, vedsvampar och insekter i skogen. De vedlevande insekterna har i sin tur stor betydelse för fågellivet. Många arter har specifika krav på den döda vedens egenskaper. Med hård död ved avses här stående och liggande död ved, minst 10 cm grov, där huvuddelen av stammen är mycket lite påverkad av nedbrytande organismer. Under 1900-talets första hälft blev mängden död ved en bristvara i skogslandskapet.

Resultaten från Riksskogstaxeringen visar att år 1996 fanns det i hela landet 2,1 kubikmeter hård död ved per hektar*. Utvecklingen av volymen hård död ved har varit positiv sedan dess men de senaste åren förefaller ökningen ha upphört. Den senaste uppföljningen visar att det i hela landet finns 4,3 kubikmeter hård död ved per hektar. Variationen är dock stor mellan såväl olika skogar som olika landsdelar. I Norrland märks en ökning som kan kopplas till de senaste årens stormar.

För att förstärka den biologiska mångfalden behöver mängden hård död ved öka och behovet är extra stort i områden där den biologiska mångfalden är särskilt hotad. Inom skogsbruket finns numera en stark medvetenhet om den döda vedens betydelse för många organismer. Det finns dock osäkerhet om hur väl den förekommande döda veden motsvarar det biologiska behovet avseende såväl mängd och kvalitet som fördelning i landskapet.

*Detta avser produktiv skogsmark utanför 2014 års reservatsgränser.

 

 

.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: