Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Antal isdygn på Storsjön - Jämtlands län

Förstoring
Diagram

Isperiodens längd på Storsjön i Jämtlands län (1901-2015)

 

Tre veckor kortare vinter

Den klimatförändring som pågår ger stora effekter på våra sjöar och vattendrag. Temperaturen väntas stiga ytterligare det närmaste århundradet. Påverkan kan vara både stor och långsiktig och är i dagsläget inte överblickbar. Ändringar i ekosystemen innebär bland annat att många arter inte hinner anpassa sig till de nya förhållandena.

Antalet dygn med liggande is på Storsjön varierar mycket från år till år, men den långsiktiga trenden visar att antalet isdygn minskar. Under mätningarnas första klimatperiod (1871-1900) varade isperioden i medel 163 dagar men har idag minskat till 140 dagar (1986-2015). Det är framförallt islossningen som skett allt tidigare. De senaste 30 åren är det bara under fyra vintrar som isen legat längre än medelvärdet, som sedan mätningarnas början är 17 maj. Under 1800-talet och tidigt 1900-tal var det vanligt att isen låg kvar i slutet av maj och ända in i juni, medan islossningen numera ofta sker redan i april eller tidigt i maj.

För att nå målet om att öka kunskapen om klimatförändringarnas inverkan, är det bland annat viktigt med övervakningsprogram för att följa de effekter som klimatförändringarna innebär på känsliga vattenmiljöer.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: