Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Partiklar PM2,5

Förstoring
Diagram

Utsläpp av PM2,5 i landet fördelat på sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. Mer detaljerad information finns i den nationella databasen för luftutsläpp.

Förstoring
  • <= 500 ton
  • 501 - 1000 ton
  • 1001 - 1500 ton
  • 1501 - 2000 ton
  • > 2000 ton

Totalt utsläpp av PM2,5 år 2015.

 

Små partiklar är en allvarlig luftförorening

Små partiklar tillhör de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem, främst i tötorter och i områden med stor andel vedeldning. Luftburna partiklar påverkar både andningsorganen och hjärt- kärlsystemen.

Till de akuta effekterna hör hosta, attacker av astma samt kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Studier har också visat att nedsatt lungfunktion kan vara en effekt som uppstår på lång sikt, särskilt hos barn som bor i områden med höga halter av PM2,5

Under 2015 var utsläppen av små partiklar 19 200 ton. Det är en halvering jämfört med 1990.

Som små partiklar (PM2,5 ), räknas partiklar vars diameter är mindre än 2,5 µm. Partiklarna bildas vid förbränning och genom att gaser från förbränningen kondenseras. De bildas även vid slitage av däck, vägar och bromsar.

Den största utsläppskällan av små partiklar i Sverige är el och uppvärmning främst egen uppvärmning med ved, därefter kommer industrins utsläpp. 

Utsläppen från transporter (främst från slitage av vägar, däck och bromsar) är också en betydande källa och den har ökat med 25 procent sedan 1990, och svarade 2015 för 22 procent av de totala utsläppen av små partiklar. Detta beror på att den totala mängden trafik har ökat under samma period.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: