God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Vindkraftsel - Södermanlands län

Förstoring
Diagram

Vindkraftsel, installerad effekt i länet.
Källa: Energimyndigheten. Geografisk statistik 2016

Minskande vindelsproduktion i länet

Vindkraften, som prioriteras i energipolitiken, utgör en stor och relativt outnyttjad resurs i energisystemet. Total vindkraftproduktion i Sverige 2016 var 15,5 TWh. Vindkraften utgjorde 9 procent av elproduktionen. I slutet av året var 3 334 vindkraftverk i drift i landet, med samlad effekt på 6 434 MW.

År 2016 fanns det 8 vindkraftverk i Södermanland med en installerad effekt på 6 MW, vilket är en minskning sedan föregående år. Utbyggnaden av vindkraft går långsamt och Södermanland är ett av de län med minst vindelsproduktion i landet. Förklaringar till den låga vindelsproduktionen kan vara otillräckliga vindförhållanden som gör det svårt att skapa lönsamhet i produktionen samt länets höga natur- och kulturvärden som kan medföra intressekonflikter.

Flera av länets kommuner har tagit fram planeringsunderlag för att underlätta vindkraftsutbyggnaden. Fortsatta insatser krävs dock så som kunskapshöjande aktiviteter och ökad samverkan för att stimulera vindkraftsutbyggnaden i länet. 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: