Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Vägsaltanvändning

Förstoring
Diagram

Användning av vägsalt (natriumklorid) på det statliga och det kommunala vägnätet för halkbekämpning under vintersäsongen. Observera att redovisningen gäller per vintersäsong där t ex vintern 2012/2013 i diagrammet visas som 2013. Uppgifter om den kommunala vägsaltningen finns bara för några år.

Förstoring
  • 0 - 10 000 ton
  • 10 000 - 20 000 ton
  • 20 000 - 30 000 ton
  • 30 000 - 50 000 ton
  • > 50 000 ton

Saltanvändning under vintern 2012/2013 uppdelat på län. Färgskalan visar mängden salt som spridits på det statliga vägnätet.

Effektivare vägsaltning ger minskade mängder salt på vägarna !

Användningen av vägsalt kan påverka grundvattnet och därmed vattenförsörjningen negativt. Förhöjda salthalter kan bland annat ge korrosion på ledningar och vatteninstallationer samt ge salt smak.

I början på 1990-talet ökade saltgivorna i landet. Under vintern 1993/94 användes 420 000 ton salt på det statliga vägnätet men mängderna har sedan dess minskat. Vintern 2012/13 användes ca 244 000 ton. Saltgivan på det kommunala vägnätet är ca 50-70 000 ton per år.

Antal ton salt (natriumklorid) som sprids varierar stort mellan olika vintrar. För att kunna jämföra saltanvändningen mellan olika säsonger finns ett så kallat saltindex. Index beskriver faktisk saltanvändning i förhållande till teoretiskt beräknat behov av saltning vid de väderförhållanden som rådde under vintern. För vintrarna 02/03, 03/04, 04/05 och 05/06 var saltindex för Sverige 1,13, 1,35, 1,23 och 1,00. Saltindex över 1 visar att mer salt använts än vad som krävs i förhållande till antal halk- och snötillfällen under året. Efter 2006 har saltindex legat under 1, det vill säga mindre vägsalt än det teoretiskt beräknade behovet användes. Detta beror på att mer effektiva metoder för vägsaltning har utvecklats vilket innebär att saltmängderna har kunnat minskas.

De största givorna ges normalt på samma vägsträckor. Se fler kartor under fördjupningen.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: