Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Tillförsel av fosfor till kusten

Förstoring
Diagram

Tillförsel av fosfor (år 1969–2016) från svenska vattendrag till havsområden uttryckt som ton per år.

Förstoring
  • Liten cirkel 250 ton
  • Stor circel 1000 ton

Tillförsel av fosfor (år 2016) från svenska vattendrag till havsområden uttryckt som ton per år.

Fortsatta åtgärder krävs för att minska belastningen


En allt för stor tillförsel av fosfor från jordbruk, industrier, enskilda avlopp och reningsverk leder till övergödning av havet. Detta kan orsaka förändringar i ekosystemet med till exempel kraftiga algblomningar och försämrad syresättning av bottenvattnet som följd.

Under perioden 1969–2016 transporterades årligen runt 2000-5000 ton fosfor till kusterna via vattendrag. Variationen mellan år beror främst på skillnader i vattenföring. Vid hög vattenföring transporteras mer fosfor. Åren 1981–1988 och 1998–2002 hade hög vattenföring medan 1976, 1996 och 2003 var utpräglade torrår. Överlag var den vattenburna belastningen under 2016 lägre än de senaste åren, vilket beror på mindre nederbörd och lägre vattenföring.

Ingen tydlig minskning av fosforbelastningen kan ses under de 40 år som mätningar gjorts, trots att både jordbrukets fosforgödsling och industriernas och avloppsreningsverkens fosforutsläpp har minskat under senare år. Delvis kan det förklaras med en generellt ökad vattenföring under tidsperioden. Den vattenburna fosforn som når havet kommer från olika källor. Markens läckage av fosfor utgör en stor del av den totala transporten via vattendrag. Stora mängder fosfor som har lagrats i marken, grundvattnet och sjöarnas sediment läcker ut. Processen är komplicerad, vilket gör det svårt att se direkta resultat i form av minskade transporter till havet.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: