Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Terrängskotrar som uppfyller bullerkrav

Förstoring
Diagram

Totalt antal terrängskotrar i trafik i fjällänen (år 1980–2007).

Förstoring
  • Liten cirkel 10 1000 st
  • Stor circel 40 1000 st

Totalt antal terrängskotrar i trafik i fjällen fördelat på län 2004.

Obs! Diagram och karta visar det totala antalet terrängskotrar, inte antalet terrängskotrar som uppfyller bullerkrav.

Buller från terrängskotrar upplevs som ett stort problem i fjällen för de personer som söker sig till fjällen för att uppleva tystnaden. Det är därför viktigt att bullernivån från terrängskotrarna begränsas genom att bullerkraven skärps på fordonen.

Det finns nära 110 000 terrängskotrar i trafik i de fyra fjällänen. Antalet har ökat med ca 60 % sedan 1980. Bara en liten andel av terrängskotrarna antas uppfylla delmålets högt ställda bullerkrav.

Andelen terrängskotrar med fyrtaktsmotorer som i normalfallet har lägre bullernivå har dock ökat kraftigt under det senaste åren och uppgår nu till nära hälften av antalet sålda fordon. För att nå delmålet om bullernivåer innan 2015 krävs dock en snabbare utfasning av äldre skotrar än idag.

För att nå delmålet krävs dock bland annat att gränsvärden för buller för  nya terrängskotrar införs i EG-direktivet 2000/14/EC i enlighet med det förslag som Naturvårdsverket under år 2005 sänt till EU-kommissionen. För att delmålet också ska kunna följas upp krävs dessutom att trafikregistret innehåller uppgifter om bullernivå för respektive fordonstyp.

Registreringsfrågan utreds för närvarande av Vägverket. Under hösten 2008 kommer möjligheten att redovisa bullernivåer för olika fordonstyper att sannolikt vara tillgänglig enligt uppgift.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: