Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Svaveldioxidutsläpp - Gävleborgs län

Förstoring
Diagram

Utsläpp av svaveldioxid i länet fördelat på sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. Mer detaljerad info finns i den nationella databasen för luftutsläpp (öppnas i nytt fönster).

Utsläppen fortsatt låga men har ökat

Utsläppen av svaveldioxid kommer till största delen från förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Utsläpp av svavel bidrar till försurning av mark och vatten.

Utsläppen av svaveldioxid minskade kraftigt under 1990-talet. Med fortsatta krav på sänkta svavelhalter i fossila drivmedlen och bränslen finns det förutsättningar för att utsläppen från källor på land fortsätter att minska i hela Europa.  

Den dominerande utsläppskällan är industrisektorn, utsläppen härifrån ökade med 70 ton mellan 2014 och 2015. De totala utsläppen av svaveldioxid i länet har halverats sedan 2005 och är 1200 ton för 2015. Länets mål är att inte överstiga 1900 ton per år till 2020, vilket är uppnått. Målet har sin utgångspunkt i FNs konvention om långväga transporterade luftföroreningar som innebär att svaveldioxidutsläppen från Sverige ska minska med 22 procent mellan åren 2005 och 2020 vilket även är en del av EU lagstiftningen via det s.k. takdirektivet som beslutades i december 2016.

Utsläpp av svaveldioxid från internationell luft- och sjöfart inom länet har minskat från 200 ton år 1990 till 5 ton år 2015. Dessa utsläpp ingår ej i utsläppsuppgifterna ovan. Internationell luft- och sjöfart beräknas släppa ut 225 ton år 2015 i hela Sverige.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: