Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Svaveldioxidutsläpp

Förstoring
Diagram

Svenska utsläpp av svaveldioxid till luft.

I Örebro län finns SAKAB den enda anläggning i Sverige som internationellt klassas som anläggning för förbränning av farligt avfall (NFR-kod 6Cb), De små utsläppen härifrån har i diagrammet ovan lagts ihop med sektorn Energiförsörjning.

Sveriges officiella statistik

Förstoring
  • <= 500 ton
  • 501–1 000 ton
  • 1 001–1 500 ton
  • 1 501–2 000 ton
  • > 2 000 ton

Totalt utsläpp av svaveldioxid år 2015. Skillnaderna i utsläpp för olika län förklaras främst av utsläppen från några stora industrier. I Västra Götaland finns huvuddelen av Sveriges raffinaderier. I Västerbottens län finns landets största metallverk och i Norrbotten står järnmalsproduktionen för en stor del av utsläppen.

 Övergång till bränslen med lågt svavelinnehåll gav kraftig minskning

Nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning påverkas känsliga djur och växter i främst sjöar och vattendrag. Även dricksvattnets kvalitet kan försämras medan byggnader och kulturföremål kan skadas genom korrosion.

Intransport av svaveldioxid till Sverige från de europeiska länderna är den främsta orsaken till tidigare decenniers försurning av mark och vatten.

År 2015 släppte Sverige sammanlagt ut knappt 19 200 ton svaveldioxid (SO2). Utsläppen har minskat kraftigt och är i dag mindre än en femtedel av 1990 års utsläpp

Utsläppen av svaveldioxid i Sverige har till största delen uppkommit genom förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. I bränslen som bensin, dieselolja och flygfotogen är svavelhalten låg. Svaveldioxidutsläppen från väg- och flygtrafik är därför små.

Industrin står 78 procent av utsläppen av svaveldioxider i Sverige. Av dessa kommer ungefär två tredjedelar från industrins processer och resten från förbränning inom industrin. Dessa utsläpp har minskat kraftigt sedan 1990.

El- och fjärrvärmeproduktionen bidrar med ungefär 15 procent av svaveldioxidutsläppen. Det största bidraget kommer från förbränning av biobränsle.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: