Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Strandnära byggande vid havet - Norrbottens län

Förstoring
Diagram

Antal nyuppförda byggnader inom 100 m från havsstrand, exklusive tätort. "Fristående" anger antalet nyuppförda byggnader som ligger på större avstånd än 75 m från äldre bebyggelse. "Ej fristående" anger antalet inom 75 m från äldre bebyggelse.

Konstant hög nybyggnationstakt

Bebyggelse längs stränder innebär inskränkningar i det allmänna friluftslivet, minskade upplevelsevärden samt negativa konsekvenser för djur- och växtlivet.

I snitt byggs 40 nya byggnader/år i havsstrandnära läge 2001-2015. I länet uppfördes 1,0 byggnader årligen per 100 km strandlängd under 2012-2014, vilket exakt motsvarar genomsnittet för Sverige.

Andelen nya strandnära byggnader vid havet utanför tätort i förhållande till totalt byggande var under perioden 2010-2014 störst i Norrbottens och Västernorrlands län (17 procent) jämfört med resten av riket. Norrbottens och Västerbottens län ligger på 4:e respektive 3:e plats i Sverige för antalet nya byggnader vid havsstrand utanför tätort med 216 respektive 217 stycken byggnader.

På senare år har omvandlingen av fritidshus till åretruntboende ökat, speciellt i tätortsnära områden. Denna trend som medför en större total påverkan, syns däremot inte i statistiken för antal nyuppförda byggnader.

Andelen strandnära mark som är exploaterad är 34 procent på fastlandet och 13 procent på öar (Nilsson, T 2014. Exploatering i kustzonen 2013 - jämförande statistik på läns- och kommunnivå, Länsstyrelsen i Norrbottens län).

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: